Menu

  Energie

  Nog steeds wordt onze elektriciteit opgewekt door fossiele brandstoffen, in de veronderstelling dat steenkool, aardgas en aardolie op korte termijn de goedkoopste brandstoffen zijn om energie mee op te wekken. Maar er zijn al energieopwek- en terugwintechnieken beschikbaar die op termijn gelijkwaardig of zelfs goedkoper zijn dan fossiele brandstoffen. Met modellen en grafische tools kunnen energie-experts laten zien wat de winst is van deze energietechnieken.

  Trias Energetica
  Om een zo duurzaam mogelijke energievoorziening te realiseren, werkt Tauw met de Trias Energetica-strategie. Dit model bestaat uit de volgende stappen:

  • Beperken van de energievraag door energiebesparing
  • Het gebruiken van duurzame energiebronnen
  • Fossiele brandstoffen zo efficiĆ«nt en schoon mogelijk gebruiken

  Duurzame energiebronnen
  Wij hebben ruime ervaring met verschillende methodes (biomassa, vergisting, warmtekoudeopslag) om energie op duurzame wijze te winnen waarbij de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afneemt, en de milieukwaliteit toe.

  Realisatie duurzame energieprojecten
  Voor gemeenten houden wij ons bezig met duurzame energie in gebiedsontwikkeling waarbij we met name ondersteunen in het beleid om de toepassing van duurzame energie te realiseren. Een belangrijke insteek is de toepassing van juridische mogelijkheden om duurzame energie in gebiedsontwikkeling te forceren. Uit ervaring is gebleken dat duurzame energie vaak niet tot stand komt doordat betrokken partijen de (initiƫle) kosten te hoog vinden. Wij verlenen op diverse niveaus ondersteuning aan overheden (voormalig Ministerie van VROM, AgentschapNL) ten aanzien van energie.

  MER en vergunningen
  Verder zijn wij nauw betrokken bij energie-initiatieven in MER- en vergunningtrajecten. Zo hebben we MER-studies verricht voor de BiomassaEnergieCentrales (BEC) en initiatieven voor vergassing. Voor een bio-ethanolinstallatie voerden we de MER-beoordeling uit.