Menu

Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt in Nederland voorkomende wilde planten- en diersoorten via een zogenaamde zorgplicht. Voor deze beschermde soorten is het uitgangspunt van de soortenbescherming dat activiteiten moeten worden voorkomen die deze beschermde soorten aantasten. Wanneer dit niet mogelijk is, dan is het uitvoeren van een dergelijke activiteit alleen toegestaan met een ontheffing van de provincie.  Eventueel kan met een mitigatieplan overtreding van de Wet natuurbescherming worden voorkomen. Een mitigatieplan of ontheffing dient in het bezit te zijn voorafgaand aan de start van de uitvoeringsfase.

Het gaat onder meer om soorten die in Nederland, maar ook in Europa in hun voortbestaan worden bedreigd. De Wnb kent drie beschermingsregimes:

  • Vogels: het gaat hier om alle inheemse vogels in hun natuurlijk verspreidingsgebied. Ze zijn beschermd via de vogelrichtlijn. Verbodsbepalingen ten aanzien van vogels zijn opgenomen in artikel 3.1.
  • Dieren en planten: het gaat hier om alle inheemse dieren en planten. Ze zijn beschermd via de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn. Verbodsbepalingen ten aanzien van vogels zijn opgenomen in artikel 3.5.
  • Nationale soorten: het gaat hier om de soorten, die niet onder de reikwijdte van de Vogel- of Habitatrichtlijn vallen. Deze soorten zijn wel nationaal beschermd. Verbodsbepalingen ten aanzien van vogels zijn opgenomen in artikel 3.5.

Bij bepaalde activiteiten is geen ontheffing nodig wanneer deze worden uitgevoerd op basis van een door de Minister van EZ goedgekeurde en door de initiatiefnemer geaccordeerde gedragscode. Wanneer niet volgens een gedragscode gewerkt wordt en beschermde soorten worden aangetast, dan moeten mitigerende maatregelen genomen worden ter voorkoming van een overtreding van de verbodsbepalingen. Maatregelen mogen alleen als ‘mitigatie’ bestempeld worden wanneer deze gericht zijn op het geheel en vooraf voorkomen van effecten (en overtreding van verbodsbepalingen). Indien dit niet mogelijk is, is het noodzakelijk een ontheffing aan te vragen bij de provincie.