Menu

Blik op de nieuwe Aanvullingswet bodem (Omgevingswet)

Datum: 17-01-2017

Het wetsvoorstel van de Omgevingswet is door de Eerste Kamer en treedt naar verwachting in 2019 in werking. Momenteel wordt een aantal aanvullingswetten voorbereid, waaronder de Aanvullingswet bodem. Daarin zijn enkele bodemspecifieke zaken opgenomen waar de Omgevingswet niet in voorziet. De Aanvullingswet bodem wordt van kracht zodra de Omgevingswet in werking treedt. Deze grootschalige wetswijziging heeft gevolgen voor zowel overheden (bevoegde gezagen) als bedrijfsleven (initiatiefnemers, vergunningplichtigen).

Belangrijke aandachtspunten
Naar aanleiding van de internetconsultatie van de Aanvullingswet bodem heeft de regering op 18 november inhoudelijk gereageerd op de reacties van decentrale overheden en bedrijfsleven op het nieuwe wetsvoorstel. De belangrijkste punten waarover Tauw en diverse partijen hun zorgen hebben geuit, zijn:

 • Saneringsparagraaf verdwijnt
  De gehele saneringsparagraaf voor historische gevallen van verontreiniging verdwijnt. De regering gaat ervan uit dat alle spoedeisende gevallen (op enkele na) in 2020 gesaneerd of beheerst zijn. De saneringsparagraaf lijkt niet meer nodig, maar klopt dit beeld? Dit betekent dat er geen regeling meer is voor niet-spoedeisende gevallen en niet als ernst en/of spoed beschikte gevallen. En dat het bevoegd gezag hierover straks minder zeggenschap heeft. Voor ‘toevalsvondsten’ die tot onaanvaardbare gezondheidsrisico’s kunnen leiden, is in de Aanvullingswet bodem een speciale regeling opgenomen. Maar biedt deze hetzelfde beschermingsniveau als onder de Wet bodembescherming (Wbb)?
 • Focus op humane risico’s
  De focus van de Aanvullingswet bodem ligt op humane risico’s, ecologische- en verspreidingsrisico’s blijven buiten beschouwing. De regering legt de verantwoordelijkheid voor het beperken van ecologische- en verspreidingsrisico’s bij gemeenten; zij kunnen dit meenemen in hun omgevingsvisie en het omgevingsplan. Echter, gemeenten hebben hierin vrijheid van beleid, wat kan betekenen dat bij toekomstige bouwplannen alleen de humane risico’s in beschouwing worden genomen.
 • Meer taken bij gemeenten
  Er komen meer verantwoordelijkheden en taken bij gemeenten te liggen. Onduidelijk is hoe de regels rondom bodem worden uitgewerkt in de decentrale regels. Dit geeft onzekerheid bij bestuursorganen die met deze regels moeten werken. Een zorgpunt is of daar de nodige kennis en kunde aanwezig is, want onder de Wbb waren alleen provincies en grote gemeenten bevoegd gezag. Wordt dit opgevangen door de omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten? En hoe wordt er omgegaan met bovenregionale verontreinigingen en verontreiniging in het grondwater? Zaken waarbij provincies op dit moment nog een grote rol spelen.

Wat wij voor u kunnen betekenen
Tauw heeft veel ervaring met complexe bodemverontreinigingen en kan daarnaast uitvoering geven aan (wettelijke) bodemtaken:

 • Wordt uw organisatie straks geconfronteerd met het uitvoeren van bodemtaken die u voorheen niet had, dan kunnen we u helpen de benodigde kennis te verkrijgen en u op gang te helpen deze taken uit te voeren.
 • Bent u bevoegd gezag en wilt u nog vóór de invoering van de Omgevingset een complex geval van verontreiniging beschikken, dan helpen wij u graag daarbij.
 • Ook als u voor uw specifieke situatie wilt weten wie u kunt aanspraken als bevoegd gezag of als u als perceeleigenaar wilt weten wat deze regimewijziging voor u betekent, kunt u contact met ons opnemen.

Contact: Tineke Nusselder - Ipenburg, +31 30 28 24 84 8, tineke.ipenburg@tauw.com.