Menu

De stedelijke omgeving: voor hetzelfde geld klimaatbestendig

Datum: 05-10-2016

Extreem weer brengt - vooral in de steden - wateroverlast, hittestress en droogte met zich mee. Om te zorgen dat steden leefbaar blijven, moeten we hier bij de ruimtelijke inrichting rekening mee houden. En dat hoeft niet per se duurder te zijn dan een traditionele inrichting. Maar hoe doe je dat, klimaatbestendig inrichten?

Ons klimaat verandert. Weerrecords sneuvelen bij bosjes en we worden geconfronteerd met steeds extremere weersomstandigheden. Voorheen werd bij de ruimtelijke inrichting van steden vaak geen rekening gehouden met deze (toen onvoorziene) weersomstandigheden. Daardoor leidt extreem weer tegenwoordig steeds vaker tot overlast en schade, met mogelijk hoge kosten tot gevolg. De kwaliteit van de stad - de plek waar we leven, werken en recreëren - staat onder druk.

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben de gezamenlijke ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig is ingericht. Besloten is dat klimaatbestendig inrichten uiterlijk in 2020 onderdeel is van het beleid en handelen van overheden (Deltaprogramma 2015, Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie).

Voorbeeldenboek klimaatbestendig inrichten
Om gemeenten handvatten te bieden bij de uitvoering van deze opgave, draagt Tauw bij aan het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam om inzichtelijk te maken welke technische aspecten komen kijken bij het klimaatbestendig maken van steden.

De onderzoeksresultaten zijn onlangs uitgewerkt in het voorbeeldenboek Voor hetzelfde geld klimaatbestendig (vrij te downloaden), dat gemeenten en uitvoerende partijen kan inspireren en ondersteunen bij het klimaatbestendig inrichten van de stad. Hierin zijn drie bestaande herinrichtingsprojecten voor karakteristieke typen woonwijken (bloemkoolwijk, vooroorlogs bouwblok en flatwijk) in detail uitgewerkt. Daarbij is de traditionele herinrichting vergeleken met klimaatbestendige varianten op basis van kostenanalyses. Ook is de vermeden schade als gevolg van wateroverlast inzichtelijk gemaakt.

Een tweede, uitgebreidere versie van het voorbeeldenboek is in de maak. Hierin komt het hittebestendig inrichten van een straat aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op de voordelen en kansen die de klimaatbestendige stad biedt voor het leefbaar maken en houden van de leefomgeving, waaronder het vergroenen van straten door bomen, gevelgroen, wadi’s en andere begroeide infiltratievoorzieningen. 

Stedelijke klimaatadaptatie: maatwerk
Elke stad is anders. Waar liggen voor uw stad de risico’s? En welke maatregelen bieden het gewenste resultaat? Tauw biedt tools die helpen bij het kiezen van oplossingen en mede inzicht geven in de kosten en baten, waaronder:

  • Wolk (WaterOverlastLandschapsKaart): laat in één oogopslag zien waar water naar toe gaat en waar het overlast geeft bij extreem hevige neerslag
  • Hittestresskaart: toont waar in de stad extreme hitte optreedt op zeer warme dagen en wat het effect van verkoelende maatregelen is op deze hitte
  • Quickscan risico’s droogtestress: toont toekomstige schadelijke effecten door droogtestress voor diverse gebruiksfuncties
  • Klimaatadaptatiemodule: voor het vaststellen van beleid en doelen (momenteel in ontwikkeling voor de Omgevingswijzer)

Meer informatie over bovenstaande tools en onze expertise en aanpak op het gebied van Klimaatadaptatie vindt u op onze website.