Menu

Gevaarlijke stoffen: bent u in compliance?

Datum: 25-01-2016

Ondanks de aangescherpte wetgeving en de strenge controles van handhavende instanties op gevaarlijke stoffen, zijn nog veel bedrijven niet ‘in control’. Toch staat het volgende onderwerp al weer op de agenda: REACH. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen die u te wachten staan? En wat kunt u doen om te controleren of uw bedrijf in compliance is?

REACH
REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen.

Door de EU-GHS verordening worden er andere criteria gesteld aan de indeling (classificatie) van stoffen en mengsels op basis van hun gevaarseigenschappen. Vanaf 1 juni 2017 worden de nieuwe eisen van de CLP-verordening verplicht, waardoor de WMS-etikettering volledig verdwijnt. EU-GHS en REACH zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, wel kunnen er aanvullende verplichtingen vanuit REACH gelden.

Verplichtingen vanuit REACH
Waar u als bedrijf onder andere mee te maken krijgt:

  • Elke SDS (Safety Data Sheet) moet per 1 december 2010 voldoen aan de verplichtingen vanuit REACH. Waar nodig dienen de SDS-en aangepast te worden
  • Een blootstellingsscenario moet onderdeel uitmaken van een SDS (e-SDS) als de hoeveelheid van een gevaarlijke stof meer dan 10 ton per jaar bedraagt én voldoet aan de criteria voor de indeling als gevaarlijke stof. Een blootstellingscenario is de reeks voorwaarden voor veilig gebruik van genoemde stoffen. Bedrijven dienen zelf te beoordelen of zij daaraan voldoen, of dat zij nog extra maatregelen moeten treffen
  • Er komen restricties op het gebruik van SVHC (zeer ernstige zorgstoffen)
  • Het voldoen aan de grenswaarden in REACH, DNEL (Derived No Effect Level)

Uitgebreide informatie over REACH kunt u vinden op de website REACH Helpdesk.

Beoordeling blootstelling gevaarlijke stoffen
De Inspectie SZW heeft een zelfinspectietool ontwikkeld waarmee u zelf kunt controleren of het beleid ten aanzien van gevaarlijke stoffen (en de blootstelling daaraan) binnen uw bedrijf op een veilige manier is gewaarborgd.

De zelfinspectietool bestaat uit de volgende vier stappen:

  • Stap 1: Inventariseren van alle aanwezige (kankerverwekkende) gevaarlijke stoffen in combinatie met de eigenschappen
  • Stap 2: Beoordelen van gevaarlijke stoffen aan de hand van het blootstellingsniveau
  • Stap 3: Tijdelijke of structurele maatregelen treffen (kunnen ook tot stand komen door middel van de arbeidshygiënische strategie)
  • Stap 4: Borging door veranderingen te signaleren, voorlichting en instructies te volgen (en geven), of bijvoorbeeld medisch onderzoek uit te voeren

Dieselmotoremissies (DME)
Een recente ontwikkeling op het gebied van gevaarlijke stoffen is de aankondiging voor het vaststellen van een wettelijke grenswaarde van dieselmotoremissie (DME). Het ministerie van SZW voert momenteel een haalbaarheidsstudie uit naar de grenswaarde. Na instemming van de SER zal deze wettelijke grenswaarde eind dit jaar of medio volgend jaar van kracht worden. Indien u gebruik maakt van dieselmotoren binnen uw inrichting, dan dient ook dit geïnventariseerd te worden om te voldoen aan het stappenplan van de Inspectie SZW.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de blootstelling aan gevaarlijke stoffen of de impact van REACH wetgeving op uw bedrijfsvoering, dan kunt u contact opnemen met Niels Leerling, +31 6 52 69 36 42, niels.leerling@tauw.com of Saskia Vermij, +31 6 46 12 18 21, saskia.vermij@tauw.com.