Menu

Gewijzigde Aanbestedingswet naar verwachting per 1 juli 2016 in werking

Datum: 20-04-2016

De Aanbestedingswet 2012 wijzigt als gevolg van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen uit 2014. Naar verwachting zullen deze wijzigingen per 1 juli 2016 in werking treden. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij:

 • Criterium EMVI
  Het criterium EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) wordt in terminologie vervangen door 'beste prijs-kwaliteitverhouding'. Daarnaast wordt een nieuw gunningscriterium toegevoegd: laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit. Het gebruik van dit criterium of het gunningscriterium laagste prijs moet gemotiveerd worden. Uitgangspunt is wel om zo veel mogelijk beste prijs-kwaliteitverhouding te kiezen.
 • Meer flexibiliteit bij aanbestedingsprocedures
  De voorwaarden voor gebruik van de mededingingsprocedure met onderhandeling en concurrentiegerichte dialoog worden versoepeld. Bij gebruik van het dynamisch aankoopsysteem vervalt de verplichting om opdrachten binnen het systeem afzonderlijk aan te kondigen.
 • Elektronisch aanbesteden
  Verlaging van administratieve lasten door verplichting van elektronisch aanbesteden per 1 juli 2017: alle communicatie en informatie-uitwisseling gaat elektronisch (via een digitaal aanbestedingsplatform).
 • Introductie innovatief partnerschap
  Introductie van innovatief partnerschap om meer ruimte te creëren voor innovatie en duurzaamheid. Een aanbestedende dienst mag samen met een onderneming een innovatief partnerschap aangaan om een innovatief product, werk of dienst te ontwikkelen en kan deze na de ontwikkeling daarvan zonder nieuwe aanbesteding aankopen bij die onderneming.
 • Facultatieve uitsluitingsgrond
  Invoeren van de facultatieve uitsluitingsgrond om ondernemingen uit te sluiten die structureel tekort zijn geschoten bij de uitvoering van een opdracht.
 • Licht aanbestedingsregime
  Licht aanbestedingsregime voor niet-prioritaire diensten genoemd in Bijlage 14 bij de richtlijn 2014/24/EU (waaronder enkele voormalige 2B-diensten).


Implementatie richtlijnen
De richtlijnen zouden uiterlijk 18 april 2016 geïmplementeerd moeten zijn in de Nederlandse wetgeving. Omdat de wetgever die termijn niet haalt, zullen die onderdelen in de richtlijnen die duidelijk en nauwkeurig zijn beschreven en rechten toekennen aan burgers en/of ondernemers directe werking toekomen. Echter, de Aanbestedingswet kent veel bepalingen gericht op aanbestedende diensten en bepalingen die nader ingevuld moeten worden. De gevolgen van de te late implementatie voor aanbestedende diensten en bedrijven/burgers zullen beperkt zijn.

Met de vierde nota van wijziging beoogt de minister enkele artikelen versneld in werking te laten treden. Het betreft de artikelen 2.38 en 2.40 voor de sociale diensten die zijn genoemd in Bijlage 14. Dit is noodzakelijk omdat dit onderdeel van de richtlijn na 18 april 2016 rechtstreekse werking toekomt.

Uitleg, interpretatie en toepassing wetgeving en contractstukken
Tauw helpt aanbestedende diensten met het adviseren over inkoop- en aanbestedingsstrategie, opstellen van de aanbestedings- en contractstukken. Denk aan het formuleren van de gunningscriteria als onderdeel van de aanbestedingsleidraad. Wij kunnen u adviseren over de werking van de Aanbestedingswet- en regelgeving en wij kunnen u ondersteunen contractstukken en het juridisch kader (zoals UAV-GC 2005) uit te leggen, te interpreteren en toe te passen.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luuk van Kreij, +31 62 29 06 67 3, luuk.vankreij@tauw.com of met Tineke Nusselder-Ipenburg, +31 61 13 58 50 2, tineke.ipenburg@tauw.com