Menu

Heeft de nieuwe PGS 29 gevolgen voor uw bedrijf?

Datum: 05-10-2016

Sinds juli 2016 is de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 29 herzien. Bedrijven die beschikken over verticale cilindrische bovengrondse tanks met brandbare vloeistoffen moeten alert zijn op de vernieuwde richtlijn. De wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn (2008) hebben mogelijk gevolgen voor uw bedrijf, bijvoorbeeld op het gebied van vergunningen en veiligheidsmaatregelen.

Aandachtspunten nieuwe richtlijn
De PGS 29:2016 is vergeleken met de oude richtlijn geheel anders van opzet. Het aantal hoofdstukken is teruggebracht van 13 naar 5 en voorschriften zijn herschreven, vernieuwd en/of verplaatst. Wij hebben de belangrijkste aandachtpunten (per hoofdstuk) voor u opgesomd:

 • Terreininrichting
  De opvangcapaciteit van de tankput wordt gebaseerd op het werkvolume van de grootste tank
  De tankbodem hoeft niet in alle gevallen vloeistofkerend te zijn
 • Ontwerp en inspectie
  Naast externe keuringsinstellingen heeft u de mogelijkheid een eigen inspectieafdeling of -dienst (IVG) te certificeren en/of accrediteren om uw opslagtanks te laten keuren
 • Incidentenbeheersing en -bestrijding
  Overheidspartijen beschouwen alle brandincidenten in een tankput voor opslagtanks, waarin brandgevaarlijke vloeistoffen zijn opgeslagen, als reële risico’s. Beleid is om stationaire voorzieningen te eisen, maar het toepassen van mobiele middelen blijft mogelijk, evenals samenwerking met derden (bijv. brandbestrijdingspool)
 • Veiligheidsmanagement
  Uw veiligheidsmanagementsysteem moet passend zijn voor de inrichting. Deze moet rekening houden met activiteiten, de complexiteit van de organisatie en risico's. Bedrijven die niet onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) vallen, wordt aanbevolen aan te sluiten bij bestaande (management)systemen of -procedures, zoals een arbomanagementsysteem

Implementatie en handhaving
De belangrijkste aandachtspunten rondom implementatie en handhaving van de richtlijn zijn:

 • Bedrijven die (nog) niet voldoen aan de vereisten van de PGS 29 dienen een implementatieplan op te stellen met betrekking tot overvulbeveiliging, de installatie van tankputblusvoorzieningen en bodembeschermende voorzieningen
 • Het bevoegd gezag kan uw vergunning middels een ambtshalve wijziging actualiseren en/of een bedrijfsbrandweer aanwijzen
 • BRZO-bedrijven dienen zelf zorg te dragen voor de noodzakelijke maatregelen en de evaluatie van deze maatregelen, op basis van de actuele veiligheidsinzichten en -incidenten
 • Alle bedrijven worden op basis van de BRZO-handhavingsstrategie gecontroleerd door het bevoegd gezag Wabo, ISZW en Veilligheidsregio

Voldoet u aan de nieuwe PGS 29 richtlijn?
Als u over PGS 29-tanks beschikt, zal het bevoegd gezag uw vergunning actualiseren. De PGS 29:2016 is dan voor u van kracht. Maar bent u daarna (nog) in compliance? Wij adviseren u tijdig een grondige gap-analyse uit te voeren om afwijkingen van de PGS:29 in kaart te brengen. Op basis hiervan kunt u een gepast implementatieplan opstellen. Zo houdt u de regie over de uitvoering en kunt u eventuele investeringen tijdig budgetteren en plannen.

Tauw heeft ruime ervaring met het uitvoeren van PGS 29 gap-analyses, het opstellen van implementatieplannen en het uitvoeren van risicostudies in het kader van bodembeschermende voorzieningen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de (impact van) de nieuwe PGS 29? Kijk dan voor meer informatie op onze website of neem contact op met: Pieter Luiten, pieter.luiten@tauw.com, T +31 57 06 99 89 1.