Menu

Is de explosieveiligheid in uw bedrijf goed geregeld?

Datum: 17-01-2017

Veel bedrijven blijken in de praktijk de explosieveiligheid niet goed (genoeg) geregeld te hebben. Dat kan leiden tot gas- en stofexplosies met gewonden of zelfs doden als gevolg. Omdat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun medewerkers is het dus zaak om de explosieveiligheid op orde te krijgen.

Op alle locaties waar een brandbare stof een explosief mengsel kan vormen met lucht gelden per 20 april 2016 de Europese richtlijnen ATEX 153 (richtlijn 1999/92/EG)  en ATEX 114 (richtlijn 2014/34/EU). ATEX 153 is een sociale richtlijn die werkgevers verplicht alle benodigde maatregelen te treffen om explosieveiligheid te kunnen garanderen. ATEX 114 is een productrichtlijn die van toepassing is op explosieveilige apparatuur en beveiligingssystemen. In Nederland is ATEX geïmplementeerd in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en het Warenwetbesluit Explosieveilig materieel.

Explosieveiligheidsdocument
Op grond van het Arbobesluit zijn ondernemers verplicht de mogelijke explosierisico’s altijd te beoordelen als onderdeel van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Indien er als gevolg van aanwezige brandbare stoffen een explosieve atmosfeer kan ontstaan, moeten de locaties waar sprake is van mogelijk explosiegevaar ingedeeld worden in gevarenzones op basis van de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 7910. Afhankelijk van de zone en het type stof is het noodzakelijk doeltreffende maatregelen te treffen. Deze maatregelen moeten samen met de risicobeoordeling en de zonering vastgelegd worden in een explosieveiligheidsdocument (EVD), dat up-to-date moet worden gehouden.

Explosieveiligheid in de praktijk
In de praktijk zien we dat bedrijven de explosieveiligheid in veel gevallen niet goed (genoeg) geregeld hebben. Het EVD ontbreekt of is wel aanwezig, maar niet up-to-date. Of het EVD correspondeert niet met de huidige situatie. Daarnaast constateren we dat veiligheidstrainingen voor medewerkers vaak te algemeen zijn en daarmee onvoldoende toegespitst op bedrijfsspecifieke situaties. Wij raden in-company maatwerktrainingen aan, die online kunnen worden opgevolgd (e-learning). Zo kunnen bedrijven op ieder moment aantonen dat medewerkers over voldoende (actuele) kennis van de explosieveiligheid in hun werkomgeving beschikken. Iets wat meer en meer door inspecterende instanties wordt vereist.

Belangrijkste wijzigingen per 20 april 2016
Per 20 april 2016 is de ATEX 137 vervangen door de ATEX 153. Dit betreft alleen een naamswijziging, de richtlijn zelf is niet gewijzigd. Vanaf deze datum is ook de ATEX 114 van kracht. Deze vervangt de ATEX 95 en heeft voornamelijk gevolgen voor fabrikanten van explosieveilige apparatuur en beveiligingssystemen.

De belangrijkste wijzigingen van ATEX 114 ten opzichte van ATEX 95:

  • Meer producttoezicht
  • Strengere eisen voor importeurs van explosieveilige apparatuur en beveiligingssystemen
  • EG-verklaring van overeenstemming (CE-verklaring) heet voortaan EU-conformiteitsverklaring
  • Alle aangemelde instanties (notified bodies) dienen een nieuwe accreditatie te verwerven, de oude ATEX 95 accreditatie loopt niet automatisch door
  • ATEX-certificaat (EC-Type examination certificatie) wordt een certificaat van EU-typeonderzoek (EU-Type examination certificatie)
  • ATEX 95 certificaten van bestaande explosieveilige apparatuur en beveiligingssystemen blijven geldig. Nieuwe apparatuur en beveiligingssystemen en aanpassingen aan bestaande apparatuur en beveiligingssystemen moeten sinds 20 april 2016 voldoen aan de eisen van ATEX 114

Revisie NPR 7910
De NPR 7910 wordt herzien vanwege wijzigingen van de bovenliggende normen, de NEN-EN-IEC 60079-10-1 (gasexplosiegevaar) en NEN-EN-IEC 60079-10-2 (stofexplosiegevaar). Wanneer de nieuwe NPR 7910 uitkomt en wat de gevolgen voor u zijn, is helaas nog niet bekend.
Uiteraard houden wij u op de hoogte van de inhoud van de wijzigingen en de mogelijke consequenties.

Meer informatie?
Tauw kan u ondersteunen bij het inventariseren van de explosierisico’s, bij het vaststellen van ATEX-zones en bij de implementatie van technische en organisatorische maatregelen om explosierisico’s te beheersen. Ook bieden wij ondersteuning bij het opstellen van een EVD.