Menu

Omgevingsvisie gemeenten en toetsing commissie m.e.r. verplicht?

Datum: 31-03-2015

De nieuwe Omgevingswet heeft als één van de belangrijkste doelstellingen het verminderen van de regeldruk vanuit de overheid en het versoepelen (en versimpelen) van de ruimtelijke procedures. Eenvoudig beter is hierbij de leus.
Een van de nieuwe instrumenten is de Omgevingsvisie. Het streven is om een integrale visie te ontwikkelen die de samenhang van beleid voor de fysieke leefomgeving weergeeft in plaats van afzonderlijke visies op thema’s als ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, water, milieu, natuur en cultureel erfgoed. Op deze manier wordt helder welke richting de overheid op wil.

Omgevingsvisie
In het wetsvoorstel zoals het naar de Tweede Kamer is gestuurd, is het opstellen van een Omgevingsvisie alleen verplicht voor Rijk en Provincies maar niet voor gemeenten. De vraag is of een dergelijke visie voor alle gemeenten een toegevoegde waarde heeft. De integratie van thema’s kan immers ook rechtstreeks plaatsvinden in het verplichte omgevingsplan (de huidige bestemmingsplannen).

De ChristenUnie heeft een amendement ingediend waarin wordt voorgesteld de Omgevingsvisie toch verplicht te stellen voor gemeenten. Hiermee geeft de gemeente voor de (midden)lange termijn aan waar de prioriteiten liggen en investeringen plaatsvinden. De verwachting is dat er geen sancties komen op het niet naleven van deze mogelijke verplichting.

Toetsing commissie m.e.r.
Naast bovenstaand amendement is tevens een amendement ingediend, waarmee gepoogd wordt het vervallen van de verplichte toetsing door de commissie m.e.r. terug te draaien. In het huidige wetsvoorstel is de huidige verplichte toetsing bij een projectMER vervallen. Dit in combinatie met de onlangs doorgevoerde verhoging van tarieven voor beoordeling van een MER, kan ertoe leiden dat toetsing door de commissie minder snel plaatsvindt. Indien wordt ingestemd met het amendement door ChristenUnie en D66, dan blijft de huidige situatie van verplichte toetsing bestaan.

Behandeling van de amendementen vindt in de zomer plaats.

Meer informatie?
Voor vragen over de Omgevingswet kunt u contact opnemen met Suzanne Swenne, +31 57 06 99 87 6, suzanne.swenne@tauw.nl of Mark in ’t Veld, +31 57 06 99 45 3, mark.intveld@tauw.nl.