Menu

Onttrekt uw bedrijf grondwater voor menselijke consumptie?

Datum: 14-04-2017

Onttrekt uw bedrijf grondwater dat bedoeld is voor menselijke consumptie, bijvoorbeeld om te verwerken in (fris)dranken, dan heeft u te maken met de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Op basis van de KRW worden veranderingen doorgevoerd in bestaande Watervergunningen. De provincies hebben de vergunningvoorschriften voor deze winningen (ambtshalve) gewijzigd of zijn daar nog mee bezig. Dit betekent dat u met extra voorschriften te maken hebt/krijgt.

Wat houdt de KRW in?
Vanuit de KRW worden maatregelen genomen om te voorkomen dat de grondwaterkwaliteit nabij waterwinningen voor menselijke consumptie, achteruitgaat. Sinds maart 2013 is het Protocol voor toestand- en trendbeoordeling van grondwaterlichamen KRW van kracht. Hierin staat dat alle grondwaterlichamen uiterlijk in 2015 in een goede grondwatertoestand moeten verkeren, met een mogelijk uitloop naar 2027 voor uitzonderingsgevallen. De overheid is momenteel bezig met de implementatie en uitvoering van dit protocol. Voor grondwaterwinningen die bestemd zijn voor menselijke consumptie is de provincie het bevoegd gezag.

Wat gaat u hiervan merken?
Door gewijzigde vergunningvoorschriften in de Watervergunning heeft/krijgt u te maken met extra voorschriften die aan het gebruik voor menselijke consumptie verbonden zijn, zoals monitoring en rapportage. De inhoud van deze voorschriften zijn hieronder samengevat:

 • Periodiek herzien van feitendossier
  Aan de basis van de monitoring ligt een feitendossier, waarin de (mogelijke) bedreigingen van de kwaliteit van het te onttrekken grondwater en een risicoanalyse is opgenomen. Dit dossier moet periodiek worden herzien.
 • Periodiek vastleggen kwaliteit grondwater
  De kwaliteit van het grondwater moet periodiek worden vastgelegd door het grondwater te monitoren en te toetsen aan grenswaarden.
 • Periodiek voorstel operationele monitoring
  Aan de hand van de toetsing van de grenswaarden en specifieke risico’s uit de risicoanalyse, moet periodiek een voorstel worden gemaakt voor de operationele monitoring. Deze monitoring is gericht op specifieke risico’s bij winningen en op het vaststellen van trends bij parameters die niet aan de grenswaarden voldoen. Wanneer er geen risico’s en geen overschrijding van grenswaarden aanwezig zijn, dan kan het voorkomen dat er geen operationele monitoring nodig is.
 • Uitvoeren operationele monitoring
  Bij het uitvoeren van operationele monitoring vindt er, afhankelijk van de geconstateerde problematiek (op basis van risicoanalyse en metingen), een analyse plaats van het (gemengde) ruwe water.

Meer informatie
Heeft u al een nieuwe Watervergunning gekregen en wilt u weten of uw bedrijf nog in compliance is? Of wilt u meer informatie over de aankomende wijzigingen? Wij kunnen u ondersteunen bij het bepalen van de impact van deze maatregelen op uw organisatie, en er samen met u voor zorgen dat u in compliance bent én blijft.

Contact: Jeroen Daas, jeroen.daas@tauw.com, +31 65 38 97 17 6.