Menu

Ontwerp Programma Aanpak Stikstof (PAS) gepubliceerd

Datum: 27-01-2015

Op 10 januari 2015 is het ontwerp van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gepubliceerd.

Het PAS is ontwikkeld om de problematiek van de stikstofdepositie in Nederland op te lossen. De stikstofdepositie is in grote delen van Nederland zo hoog dat voor veel beschermde soorten en gebieden, waaronder veel Natura 2000-gebieden, de instandhoudingsdoelstellingen in gevaar kunnen komen. Een verdere toename van stikstofdepositie is dan alleen toegestaan als aangetoond wordt dat dit geen gevolgen heeft voor de instandhoudingsdoelstellingen. Dit betekent dat ontwikkelingen en activiteiten die nabij Natura 2000-gebieden liggen en waarbij stikstofemissies vrijkomen nu niet zondermeer door kunnen gaan. 

Om deze impasse te doorbreken, is in de afgelopen jaren hard gewerkt aan een programmatische aanpak. Hierbij worden op nationaal en lokaal niveau maatregelen genomen om de depositie af te laten nemen, maar ook wordt ruimte gegeven aan bestaande en nieuwe economische ontwikkelingen. Daarnaast worden er ecologische herstelmaatregelen in de gebieden genomen. 

Ontwikkelingsruimte en grenswaarde
Het PAS creëert ontwikkelingsruimte voor nieuwe economische activiteiten. 

AERIUS is hét instrument om te berekenen wat de stikstofdepositie is als rekening wordt gehouden met enerzijds bestaande emissies en nieuwe ontwikkelbehoeften en anderzijds maatregelen en beleid. Met AERIUS Calculator berekent de initiatiefnemer van een project de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden. Als de depositie laag is -onder de zogenoemde grenswaarde– is het melden van de activiteit voldoende. Als de depositie in het dichtstbijzijnde gevoelige gebied hoger is dan de grenswaarde van 1 mol/ha/jaar blijft een vergunning noodzakelijk. 

Het voordeel van het PAS is dat geen uitgebreide passende beoordeling voor stikstof hoeft plaats te vinden. Met de vaststelling van het PAS is ecologisch beoordeeld dat met invulling van de ontwikkelingsruimte de natuurdoelen niet worden geschaad.

Kansen en onzekerheden
Wij merken dat er veel vragen zijn over de komst van het PAS. Hoe gaat het PAS nu precies werken en wat is de invloed op de vergunningverlening? En gaat het PAS wel de ontwikkelingsruimte bieden die beloofd is? Tauw is nauw betrokken bij zowel de ontwikkeling van het PAS en het rekeninstrument AERIUS als bij besluitvorming over plannen en projecten. Wij kunnen u een passend advies geven.

Meer informatie?
Voor meer informatie over het PAS kunt u contact opnemen met Niels Jeurink, T +31 57 06 99 46 4 of per mail Niels.Jeurink@tauw.nl voor ecologische vragen; met Niels Bronsgeest, T +31 57 06 99 51 8 of per mail Niels.Bronsgeest@tauw.nl voor ruimtelijke vragen; of met Berend Hoekstra, T +31 57 06 99 51 8 of per mail Berend.Hoekstra@tauw.nl voor vragen over luchtemissie.