Menu

PAS per 1 juli van start: wat betekent dit voor uw organisatie?

Datum: 22-06-2015

Vanaf 1 Juli 2015 gaat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van start. Dit betekent dat er op korte termijn ook voor u mogelijk een aantal zaken veranderen.

Het PAS is ontwikkeld om de problematiek van de stikstofdepositie in Nederland op te lossen. De stikstofdepositie is in grote delen van Nederland zo hoog dat dit belemmerend kan zijn voor veel beschermde soorten en gebieden, waaronder veel Natura 2000-gebieden. Daardoor zijn ontwikkelingen en activiteiten waarbij stikstofemissies vrijkomen, vooral nabij beschermde natuurgebieden, nu niet zondermeer toegestaan.

Wat verandert er vanaf 1 juli?
Vanaf 1 juli 2015 krijgen de meeste initiatieven waarbij sprake is van stikstofemissies te maken met het PAS. Initiatieven met een stikstofdepositie boven de drempelwaarde van 1 mol/ha/jaar zijn vergunningplichtig. Initiatieven waarbij sprake is van stikstofdepositie onder de drempelwaarde kunnen worden afgedaan met een melding. Voor initiatieven die leiden tot stikstofdepositie kleiner dan 0,05 mol/ha/jaar gaat vrijstelling gelden.

Onder het PAS komt ook ontwikkelingsruimte beschikbaar voor activiteiten en projecten die stikstofdepositie veroorzaken. Op zowel nationaal als lokaal niveau worden maatregelen genomen om de depositie af te laten nemen. Daarnaast worden ecologische herstelmaatregelen in de natuurgebieden genomen.

Cruciale rol provincies
De 12 provincies hebben een cruciale rol bij de uitvoering van het PAS. Zij krijgen na 1 juli immers de aanvragen binnen voor projecten die leiden tot een toename van de uitstoot van stikstofoxiden of ammoniak. Daarnaast gaan de provincies er samen met gebiedspartners als natuurterreinbeherende organisaties, waterschappen en gemeenten voor zorgen dat in en rond de Natura 2000-gebieden herstelmaatregelen worden uitgevoerd. Ook de maatregelen die moeten leiden tot een reductie van de ammoniakuitstoot worden door de provincies gecoƶrdineerd.

Informatiebijeenkomsten
Tauw is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het PAS en de bijbehorende instrumenten & hulpmiddelen, zoals het programma Aerius. Daardoor hebben we veel expertise in huis op het gebied van het PAS, de onderliggende rapportages en het bijbehorende rekeninstrumentarium. Om onze klanten te informeren over de mogelijke gevolgen van het PAS heeft Tauw een aantal informatiebijeenkomsten gehouden voor zowel gemeenten en andere overheden als voor bedrijven. De belangstelling hiervoor was groot. Dit najaar zullen we nieuwe bijeenkomsten organiseren.

Meer informatie?
Wilt u informatie over het PAS of weten wat de gevolgen ervan kunnen zijn voor uw bedrijf, project of plan? Neemt u dan contact op met:

Meer informatie over het PAS kunt u ook vinden op de officiƫle PAS-website van het ministerie van Economische Zaken.