Menu

Seveso III richtlijn en andere veranderingen voor (BRZO) bedrijven

Datum: 12-10-2015

In juli 2015 is de Seveso III richtlijn via het Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015 (BRZO 2015) geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Dit is niet de enige verandering op het gebied van externe veiligheid. Zo wordt de Regeling Risico Zware Ongevallen 1999 (RRZO’99) ook nog vervangen, komt er een nieuwe versie van de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor het opstellen van Veiligheidsmanagementsystemen (VMS) en wordt de PGS6 geactualiseerd. Een overzicht van de veranderingen.

De Seveso III richtlijn is geïmplementeerd in het BRZO 2015. Het BRZO is opgesteld om de veiligheid te borgen door zware ongevallen en de gevolgen daarvan te voorkomen, te beperken en te beheersen.

Nieuwe stoffenclassificatie
Een belangrijke verandering in het BRZO 2015 is het toetscriterium voor gevaarlijke stoffen. De Seveso III richtlijn hanteert de vernieuwde classificatie van gevaarlijke stoffen van de Europese Commissie de Regulation on Classification and Packaging (CLP). In het vernieuwde classificatiesysteem wijken de gevarenklassen en gevarencategorieën soms af van de (voormalige) WMS-classificatie. Ook zijn voor verschillende stoffen de drempelwaardes verlaagd of verhoogd.

Wat zijn de gevolgen voor u?
De nieuwe stoffenclassificatie kan ertoe leiden dat:

  • Een inrichting die voorheen niet BRZO-plichtig was, dit nu wel is
  • Een voorheen lagedrempelinrichting (vroeger PBZO-inrichting) nu een hogedrempelinrichting (vroeger VR-inrichting) is
  • Een inrichting niet langer BRZO-plichtig is
  • Een hogedrempelinrichting nu een lagedrempelinrichting is

Wanneer drempelwaardes worden overschreden die eerder niet overschreden werden, zullen (afhankelijk van een hoog- of laagdrempelinrichting) extra veiligheidsstudies nodig zijn om de veiligheid te borgen. Voor BRZO-bedrijven kan het lastig zijn om te overzien of er voor hen een belangrijke verandering optreedt.

Bedrijven moeten binnen één jaar (dus vóór 25 juni 2016) na publicatie van het BRZO 2015 een nieuwe kennisgeving doen. De eisen aan de inhoud van een veiligheidsrapport (VR) zijn aangepast. In het nieuwe VR moeten ook omgevingsrisico’s, zoals overstromingen en aardbevingen, worden opgenomen en rekening worden gehouden met domino-effecten van naburige bedrijven. De risicokaarten van de overheid geven hierover informatie.

Regeling risico zware ongevallen (RRZO)
Met het van kracht worden van het BRZO 2015 is de RRZO’99 ingetrokken. Op korte termijn zal de RRZO2015 worden gepubliceerd. Voor zover nu bekend, gaat het om de volgende veranderingen:

  • Er is extra aandacht voor domino-effecten bij buurbedrijven, o.a. de effecten van een toxische wolk
  • Er is sprake van 12 directe oorzaken ten opzichte van 11 nu
  • Natuurlijke oorzaken is toegevoegd als 12de directe oorzaak
  • Externe belasting is vervangen door externe impact
  • De stoffenlijst moet actueel zijn en (digitaal) beschikbaar


NTA 8620
Met de algehele herziening (introductie van de high level structure) van de normen van managementsystemen, zoals ISO 14001, ISO 45001 (voorheen OHSAS18001) en ISO 9001, wordt ook de NTA8620 volledig vernieuwd. De belangrijkste wijziging is dat de nieuwe versie ook volgens de high level structure indeling wordt opgesteld. De PDCA-cyclus komt nog meer naar voren in de nieuwe opzet. Daarnaast zal op basis van een RIVM-onderzoek voorstellen worden gedaan voor veiligheidsprestatie-indicatoren (SPI). Het is de verwachting dat de nieuwe NTA 8620 in het 4de kwartaal van 2015 zal worden gepubliceerd. Met het opstellen van een VMS volgens de NTA8620, wordt grotendeels invulling gegeven aan de (specifieke) vereisten aan een VMS volgens het BRZO 2015.

PGS 6
Als gevolg van alle (bovengenoemde) veranderingen is de huidige versie van de PGS 6 niet meer actueel. De PGS 6 wordt daarom ook geactualiseerd. De verwachting is dat de nieuwe versie van de PGS 6 in het 4de kwartaal van 2015 beschikbaar komt.

Workshops
In samenwerking met Ploum Lodder Princen gaat Tauw workshops organiseren waarin we de nieuwe regelgeving toelichten. De workshops vinden naar verwachting in het 4de kwartaal van 2015 plaats.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de consequenties van deze veranderingen voor uw bedrijf, dan kunt u contact opnemen met Michiel van der Werf, +31 65 10 82 20 4, michiel.vanderwerf@tauw.nl; met Pieter Luiten, +31 57 06 99 89 1, pieter.luiten@tauw.nl of met Caroline ten Bos, +31 10 28 86 16 1, caroline.tenbos@tauw.nl.