Menu

Seveso III richtlijn kan grote gevolgen hebben voor (BRZO)bedrijven

Datum: 22-06-2015

Vanaf 1 juli zal de Seveso III richtlijn via het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) geïmplementeerd worden in de Nederlandse wetgeving. Deze richtlijn brengt een aantal wijzigingen met zich mee, die een grote impact kunnen hebben op bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

De Seveso III richtlijn wordt in Nederland geïmplementeerd in het BRZO 2015. Het BRZO is opgesteld om de veiligheid te borgen door zware ongevallen en de gevolgen daarvan te voorkomen, te beperken en te beheersen.

Nieuwe stoffenclassificatie
Een belangrijke verandering binnen het BRZO is het toetscriterium voor gevaarlijke stoffen. In de huidige stoffenindeling is deze gebaseerd op de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS), terwijl de Seveso III richtlijn de vernieuwde classificatie van gevaarlijke stoffen van de Europese Commissie de Regulation on Classification and Packaging (CLP) hanteert. In het vernieuwde classificatiesysteem wijken de gevarenklassen en gevarencategorieën soms af van de WMS classificatie. Ook zijn voor verschillende stoffen de drempelwaardes verlaagd of verhoogd.

Gevolgen Seveso III
De nieuwe stoffenclassificatie kan ertoe leiden dat:

  • Een inrichting die voorheen niet BRZO-plichtig was dit nu wel wordt
  • Een voorheen lagedrempelinrichting (vroeger PBZO-inrichting) nu een
  • hogedrempelinrichting (vroeger VR-inrichting) wordt
  • Een inrichting niet langer BRZO-plichtig wordt
  • Een hogedrempelinrichting nu een lagedrempel inrichting wordt

Wanneer drempelwaardes worden overschreden die eerder niet overschreden werden, zullen -afhankelijk van een hoge- of lagedrempelinrichting - extra veiligheidsstudies nodig zijn om de veiligheid te borgen. Voor BRZO-bedrijven kan het lastig zijn te overzien of er voor hen een belangrijke verandering optreedt.

Bedrijven moeten binnen één jaar na publicatie van het BRZO 2015 een nieuwe kennisgeving doen en, indien van toepassing, hun veiligheidsrapport (VR) actualiseren. In het nieuwe VR moeten dan ook omgevingsrisico’s, zoals overstromingen en aardbevingen, worden opgenomen en moet er rekening worden gehouden met domino-effecten van naburige bedrijven. Ook wordt het sanctiebeleid strenger en kan stillegging sneller volgen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de consequenties van Seveso III voor uw bedrijf, dan kunt u contact opnemen met  Michiel van der Werf, +31 65 10 82 20 4, michiel.vanderwerf@tauw.nl;  Pieter Luiten, +31 57 06 99 89 1, pieter.luiten@tauw.nl of Caroline ten Bos, +31 10 28 86 16 1, caroline.tenbos@tauw.nl.