Menu

Smart sediment solutions: natuurlijke, duurzame en rendabele aanpak van sediment

Datum: 05-10-2016

Sedimentatie (afzetting door wind en water zoals slib, bagger, grind en zand) zorgt voor talloze problemen in onze wateren. Teveel sediment vertroebelt water, verhindert de waterafvoer en draagt bij aan het risico op overstromingen. Omdat een permanente aanpak doorgaans ontbreekt, is intensief (periodiek) beheer en onderhoud nodig. En dat brengt hoge kosten met zich mee. Gelukkig zijn er natuurlijke en duurzame oplossingen die de kosten van beheer en onderhoud beperken.

Slimme oplossingen
Grootschalige sedimentvraagstukken vragen om slimme oplossingen: smart sediment solutions. Tauw zet samen met de klant in op natuurlijke oplossingen die niet alleen duurzaam zijn, maar ook (relatief) goedkoop en eenvoudig qua realisatie. Daarbij zijn we op zoek naar permanente oplossingen die de fysieke omstandigheden, waarin sediment zich verspreidt, zodanig beïnvloeden dat er synergie ontstaat tussen natuurherstel, waterkwaliteitsverbetering en beheer en onderhoud.

Praktijkvoorbeelden
Slibremmer en Baggerbuffer
Tauw heeft de slibremmer en de baggerbuffer ontwikkeld; schermen van geotextiel die hun succes inmiddels hebben bewezen bij het tegengaan van de slibproblematiek in het Wormer- en Jisperwater (het grootste veenweidegebied in Europa). De slibremmer haalt de stroming uit het water, waardoor het slib op één plek neerslaat. De baggerbuffer zorgt voor een permanente opslag van het slib onder water.  Deze toepassingen hebben geresulteerd in een betere waterkwaliteit, ontwikkeling van nieuwe natte natuur, bescherming van oevers en behoud van de waterdiepte. 


Slibremmer onder water, baggerbuffer direct na aanleg en de slibremmer na een jaar begroeien.

Shoreliner
In de Rotterdamse haven is een pilot gestart met de Shoreliner, een techniek die gebaseerd is op de slibremmer. Dit afvangsysteem voorkomt dat (plastic) afval de haven binnendrijft en op de taluds achterblijft, doordat wind en stroming het afval in de ‘val’ blaast. Het gevangen plastic wordt vervolgens gerecycled. Hiermee wordt op een duurzame manier een betere waterkwaliteit gerealiseerd. Doordat het afval zich niet langer over de taluds verspreidt, kan er bespaard worden op beheer en onderhoud. Aan de hand van een afvalanalyse wordt gekeken of de herkomst van het afval herleidbaar is, zodat vervuiling in de toekomst bij de bron kan worden aangepakt.

Maatwerk
Door de elementen van verschillende constructies slim te combineren, zijn er legio toepassingen mogelijk. Zo kunnen deze technieken worden ingezet om de nadelige effecten van blauwalg tegen te gaan, als golfdemper om oevers en dijken te beschermen of om legakkers te herstellen. Ook zijn ze prima te combineren met gebiedsgerichte opgaven, zoals recreatie en natuurontwikkeling (bijvoorbeeld ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water of Natura 2000).

Innovatieprogramma ‘Engineering with Nature’
Smart sediment solutions is onderdeel van het innovatie programma ‘Engineering with nature’ van Tauw. Het doel van dit programma is om opdrachtgevers te voorzien van innovatieve, duurzame en kosteneffectieve oplossingen voor een beter milieu, waarbij de werking van de natuur optimaal wordt benut. Hierin zijn ook de thema’s Blue green infrastructures (Ingenieus juni 2016) en In situ Ge-Engineering (Ingenieus december 2016) opgenomen.