Menu

Tauw Toetsings Tabel (TTT online) aangepast aan veranderde regels

Datum: 13-11-2014


De nieuwe Tauw Toetsings Tabel (TTT online) is gelanceerd. De TTT is een gratis webtool die al jarenlang wordt geraadpleegd door bedrijven, gemeenten en provincies - maar bijvoorbeeld ook door de politie en andere handhavers - om toetsingsnormen voor bodem en baggerspecie te ‘berekenen’ en/of te ‘corrigeren voor een standaard bodem’.

Veranderde regels
Omdat de regels rond het corrigeren van bodemanalyses in de Regeling bodemkwaliteit recentelijk zijn veranderd, is de TTT daarop aangepast. De nieuwe versie van de TTT - die niet de toetsingsnormen corrigeert, maar juist conform de nieuwe regels de in het laboratorium gemeten gehalten omrekent naar een ‘standaard bodem’ - kan zowel via computer als tablet (en/of smartphone) worden geraadpleegd.

Hoe werkt het?
Nadat de in het laboratorium gemeten waarden van grond, grondwater, baggerspecie of bouwstoffen in de TTT zijn ingevoerd, worden de waarden 'omgerekend’ en de gecorrigeerde meetwaardenwaarden letterlijk en figuurlijk ‘naast de toetsingswaarden’ gepresenteerd. Het gaat hierbij om toetsingsnormen uit de vigerende Regeling bodemkwaliteit en Circulaire bodemsanering. De uitkomsten worden per invoer van één monster in een platte tabel (xls of pdf) gepresenteerd.

Meerwaarde
TTT online is vooral bedoeld om analyseresultaten eenvoudig te (her)toetsen buiten reguliere processen om, bijvoorbeeld de hertoetsing van een oud rapport of analysecertificaat in het veld. De meerwaarde van deze tool is dat de meetwaardecorrectie via BoToVa (de toetsingsservice die door de overheid beschikbaar wordt gesteld en aanbevolen) gebeurt.

TTT online is beschikbaar via www.tauwtoetsingstabel.nl.

Meer informatie?
Heeft u vragen naar aanleiding van de nieuwe TTT online of wilt u meer informatie over het toetsen van bodemdata, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt daarvoor terecht bij Jochem Bloemendaal, T +31 61 53 39 62 6 of mailen naar toetsingstabel@tauw.nl.