Menu

Urban Future: een duurzaam stedelijk gebied

Datum: 25-01-2016

De druk op onze stedelijke omgeving neemt sterk toe. De verwachting is dat die druk de komende jaren alleen maar verder toeneemt als gevolg van een stijgend aantal inwoners, verandering van klimaat en multifunctioneler gebruik van de beschikbare openbare ruimte.

Woonomgeving en industrie komen steeds dichter bij elkaar te liggen; ze smelten samen tot een geïntegreerd gebied. Klimaatverandering vergroot de kans op hittestress en wateroverlast in deze geïntegreerde gebieden. Daar komt bij dat in het westelijk deel van ons land het risico op natte voeten toeneemt door bodemdaling en een stijgende zeespiegel. 

Integrale aanpak
Dit vraagt van vooral gemeenten en waterschappen om integrale oplossingen in de openbare ruimte: Urban Future. Hierbij zijn de nationale thema’s waarin duurzaamheid centraal staat (zoals het Energieakkoord, Nationaal Hitteplan, Deltaprogramma en een veilige industrie) samengebracht. Voor de industrie geldt dat zij steeds nauwer verbonden is met woongebieden. Daarom moeten (veiligheids)maatregelen worden getroffen om in harmonie naast elkaar te kunnen bestaan.

De verschillende nationale thema’s, het extreme weer (hevige buien en extreme hitte van afgelopen zomers) in combinatie met de grote toename van het aantal inwoners vraagt om daadkrachtig optreden, een proactieve instelling en samenwerking van alle partijen.

Door het welbevinden en de veiligheid van de mens centraal te stellen en de samenwerking tussen bewoners, gebruikers en overheden als vertrekpunt te nemen, zijn optimale oplossingen haalbaar. Oplossingen die resulteren in een slimme, duurzame inrichting van de openbare ruimte, grenzend aan een schone en veilige industrie.

Zo kan met een belevingsonderzoek en participatie van alle partijen inzicht worden verkregen in de verschillende behoeften, wensen, eisen, belangen, et cetera. Tauw combineert deze resultaten met de basisuitgangspunten van bovengenoemde thema’s (integraal) met eigen kennis van onder andere waterveiligheid, Klimaat Actieve Stad, openbare verlichting en industrie.

Met deze integrale aanpak en bundeling van kennis verdelen we de druk op de stedelijke omgeving zodanig dat deze leefbaar, gezond en veilig blijft.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anno Drenth, +31 65 3 81 58 09, anno.drenth@tauw.com of Anne Kirsten Meijer, +31 61 17 59 04 6, annekirsten.meijer@tauw.com.