Menu

Veranderingen in de regelgeving luchtemissies

Datum: 20-04-2016

De regelgeving voor luchtemissies is aan veranderingen onderhevig. Zo is de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) sinds 1 januari 2016 opgenomen in het Activiteitenbesluit. En vanaf 1 januari 2017 moeten nieuwe én bestaande middelgrote stookinstallaties voldoen aan de nieuwe strengere emissiegrenswaarden voor NOx, SO2 en stof.

Nieuwe strengere emissie-eisen stookinstallaties
Bestaande en nieuwe middelgrote stookinstallaties moeten per 1 januari 2017 voldoen aan de nieuwe strengere emissiegrenswaarden voor NOx, SO2 en stof. De overheid verwacht dat circa 50% van de installaties hieraan niet gaat voldoen. Heeft u al gecontroleerd of uw installatie wel voldoet aan deze nieuwe eisen?

De consequenties van de nieuwe emissie-eisen zijn afhankelijk van het type en de leeftijd van de stookinstallatie. Voor veel bestaande stookinstallaties blijven de consequenties van de nieuwe eisen beperkt tot het tijdig uitvoeren van een nieuwe emissiemeting. Maar er zijn ook stookinstallaties waar maatregelen nodig zijn, zoals aanpassing van de branders of het motormanagementsysteem.

Wacht daarom niet tot het laatste moment met het controleren of uw installatie voldoet aan de nieuwe eisen. Tauw kan een emissiemeting voor u uitvoeren zodat u exact weet wat de eventuele consequenties van de nieuwe emissie-eisen zijn voor uw installatie. Wij begeleiden u ook bij het aanpakken van een eventuele overschrijding, bijvoorbeeld bij het beoordelen van emissiereducerende technieken of bij de vergunningaanvraag.

Nederlandse emissierichtlijn lucht opgenomen in het Activiteitenbesluit
Het normatieve deel van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) is per 1 januari 2016 overgezet naar afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit (AB).
Verandert er iets voor u? De emissierichtlijnen uit de NeR zijn sinds 1 januari 2016 direct werkend. Bestaande luchtvergunningvoorschriften in uw vergunning gelden nog drie jaar en komen daarna te vervallen. Voor emissies die nu niet in uw vergunning zijn geregeld, kunnen per direct emissiegrenswaarden gelden. Voor IPPC-bedrijven gelden primair de emissiegrenswaarden die expliciet in de BREF’s worden genoemd. Indien niet expliciet genoemd in de BREF, valt u terug op de normen in het Activiteitenbesluit.

Momenteel voeren wij voor diverse bedrijven een screening uit om te beoordelen of zij voldoen aan het Activiteitenbesluit op het aspect lucht.

Zeer zorgwekkende stoffen
Voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) geldt voor alle typen bedrijven (ook IPPC) de minimalisatieverplichting die nu in het AB is opgenomen. De minimalisatieverplichting betekent dat u één keer in de vijf jaar uw reductie-inspanningen moet rapporteren aan de overheid en kunt aantonen dat uw emissie naar de omgeving geen kwaliteitsnormen overschrijdt.

Emissies monitoren
Voor het monitoren van emissies kan de frequentie van meten veranderen. Deze wordt vanaf nu bepaald door het vaststellen van het controleregime op basis van de storingsfactor. Hierbij wordt ook het registreren van emissierelevante parameters (ERP’s) van belang.

Kortom, allerlei details die van grote invloed kunnen zijn of u wel of niet voldoet aan de emissie-eisen. Wij helpen u graag met de impact van deze veranderingen op uw inrichting vast te stellen en bij het aanvragen en onderbouwen van eventuele maatwerkvoorschriften.

Meer informatie?
Tauw heeft een uitgebreide expertise op het gebied van industriële luchtverontreiniging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michiel Vos, +31 61 19 53 35 0, of per mail michiel.vos@tauw.com.