Menu

AERIUS

Het PAS creëert ontwikkelingsruimte voor nieuwe economische activiteiten. 

AERIUS is het instrument om te berekenen wat de stikstofdepositie is als rekening wordt gehouden met enerzijds bestaande emissies en nieuwe ontwikkelbehoeften en anderzijds maatregelen en beleid. Met AERIUS Calculator berekent de initiatiefnemer van een project de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden. Als de depositie laag is -onder de zogenoemde grenswaarde- is het melden van de activiteit voldoende. Als de depositie in het dichtstbijzijnde gevoelige gebied hoger is dan de grenswaarde van 1 mol/ha/jaar blijft een vergunning noodzakelijk. 

Het voordeel van het PAS is dat geen uitgebreide passende beoordeling voor stikstof hoeft plaats te vinden. Met de vaststelling van het PAS is ecologisch beoordeeld dat met invulling van de ontwikkelingsruimte de natuurdoelen niet worden geschaad.