Menu

Ervaringen van Tauw met het PAS

Superuser AERIUS
Tauw is al jaren nauw betrokken bij de ontwikkeling van AERIUS, hét rekeninstrument van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). We werken als ‘superuser’ samen met en in opdracht van het ministerie van EZ aan de ontwikkeling van AERIUS. 

In dit zeer omvangrijke project zorgen wij voor de juiste informatiestromen ten behoeve van AERIUS (beleidsinstrument en monitoring). Daarbij zijn wij ook betrokken bij langlopende en inhoudelijke technisch/juridische discussies op bestuurlijk en ambtelijk niveau. 

Uitvoeren gebiedsanalyses PAS
Tauw is betrokken (geweest) bij de beoordeling van de gebiedsanalyses van de verschillende Natura 2000-gebieden. Hierdoor hebben we specifieke gebiedskennis van deze Natura 2000-gebieden.

Milieueffectrapport (PlanMER) Programma Aanpak Stikstof
In opdracht van het ministerie van EZ heeft Tauw het planMER en passende beoordeling voor het PAS opgesteld. Als gevolg hiervan hebben wij zeer nauwkeurige informatie over fundamentele discussies welke van belang zijn voor de besluitvorming.

Implementatie PAS
Tauw ondersteunt het IPO bij de implementatie van het PAS binnen de provincies. De provincies in Nederland krijgen een belangrijke rol bij de uitvoering van het PAS, zij zijn namelijk het bevoegd gezag voor het verlenen van Natuurbeschermingswetvergunningen. De uitrol van het programma binnen de 12 provincies is volop gaande.