Menu

Herstelmaatregelen PAS

Het PAS voorziet voor elk van de 117 betrokken Natura 2000-gebieden in een ambitieus, samenhangend pakket van ecologische herstelmaatregelen om de effecten van stikstof op natuur te verminderen. Deze maatregelen zorgen er mede voor dat de habitats niet verder achteruitgaan en er zicht is op herstel. De maatregelen kunnen erop gericht zijn de stikstof die zich in de loop der jaren in de bodem heeft opgehoopt, versneld te verwijderen door bijvoorbeeld maaien of plaggen. Ze kunnen ook dienen om de algehele toestand van de habitats te verbeteren, zodat ze beter bestand zijn tegen te hoge depositie. Denk aan het weer laten stuiven van duinen of aan hydrologische maatregelen binnen en buiten de gebieden.

De herstelmaatregelen van het PAS zijn allesbehalve vrijblijvend. Omvang, wijze van uitvoering, locatie en periode worden vastgelegd in de gebiedsanalyses. Uitvoering van de maatregelen is een wettelijke verplichting voor de betrokken overheden. Vanzelfsprekend zijn terreinbeherende organisaties en waterschappen zeer nauw betrokken bij het hele traject van opstellen en uitvoeren van de maatregelen.

In sommige gebieden is al een start gemaakt met het doorvoeren van deze maatregelen, in weer andere gebieden moet hiermee nog worden gestart. In deze laatste gevallen zullen verkenningen en/of inrichtingsplannen moeten worden opgesteld. Bij deze opgave komt echter veel meer kijken, van het uitvoeren van bodemonderzoek tot bijvoorbeeld omgevingsmanagement en het begeleiden van de uitvoering.

Tauw adviseert veelvuldig bij de (her)inrichting van landelijk gebied en natuurontwikkelingsprojecten. Wij ondersteunen daarbij gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars en terreinbeherende organisaties bij de ontwikkeling en planvorming, het ontwerp en de uitvoering. Door onze integrale aanpak besteden wij aandacht aan alle noodzakelijke aspecten: geohydrologie, waterhuishouding, archeologie, ecologie, geotechniek, bodem-, water- en luchtkwaliteit en niet-gesprongen explosieven (OCE).