Menu

Ontwerp en uitvoeringsbegeleiding gemaal Katwijk

In de zomer van 2007 is begonnen met de renovatie en capaciteitsaanpassing van het boezemgemaal Katwijk, een van de vier hoofdgemalen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De aanleiding voor het aanpassen van dit gemaal zijn de studies naar het waterbeheer in de 21e eeuw geweest, in relatie tot onder andere zeespiegelrijzing en klimaatverandering. Ook is een diepgaande studie uitgevoerd naar de faalkans van het boezemsysteem van Rijnland. Vooral de laatstgenoemde studie is aanleiding geweest om dit gemaal als eerste in de rij van de boezemgemalen aan de hedendaagse eisen aan te passen en uit te rusten met moderne technieken voor bemaling. Het bestuur heeft daarbij als voorwaarde gesteld dat het gemaal een restlevensduur heeft van vijftig jaar. Nadat Tauw het voorontwerp had gemaakt, verleende het Hoogheemraadschap ons in 2005 ook opdracht voor het opstellen van het ontwerp en bestek en het verzorgen van de uitvoeringsbegeleiding.

Het gemaal wordt in capaciteit uitgebreid van 50 naar 90 m³/s. De aanpassingen kunnen op de huidige locatie plaatsvinden dankzij de conservatieve bouwwijze en de keuze voor duurzame oplossingen in het verleden. Zo kunnen de betonnen slakkenhuizen van de pompen opnieuw gebruikt worden en worden deze samen met de nieuwe te bouwen pompunit voorzien van nieuwe identieke waaiers. Ook kunnen er elektromotoren worden ingepast, die zonder tussenkomst van een overbrenging, de pompen aandrijven. Het gemaal functioneert in de nieuwe situatie volledig geautomatiseerd. Straks voeden bij stroomuitval de bij het gemaal opgestelde generatoren de aandrijfunits. Deze aandrijfunits hebben een vermogen van circa 60 % van het maximaal opgestelde vermogen. Dit betekent dat onder normale omstandigheden alle pompeenheden in bedrijf kunnen worden gesteld.

Voor de stroomopwaartse vismigratie worden zowel bij het gemaal als bij de buitensluis voorzieningen getroffen. De stroomafwaartse trek van vis gebeurt via de pompen. Tot op heden kan water vrij geloosd worden via de stroomkanalen onder de pompen, maar aan deze situatie komt een einde. Want als alle aanpassingen gebeurt zijn, is alleen mechanische bemaling nog mogelijk.

Kentallen:

  • Capaciteitsuitbreiding van 50 naar 90 m3/s
  • Te installeren pompcapaciteit 4 x 23,5 m3/s
  • Geschatte investeringskosten EUR 38 miljoen
  • Aanvang werkzaamheden 2007