Menu

Risicogestuurde inspecties oeverbeschoeiingen Vechtstromen

In opdracht van waterschap Vechtstromen heeft Tauw inspectie uitgevoerd op 65 oevertrajecten van watergangen binnen het beheersgebied. Tijdens de inspectie zijn gegevens verzameld over de aanwezigheid en de huidige staat van de oeverbeschoeiing. Dit document betreft een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en een toelichting op de eindproducten.

De basis voor de uitgevoerde werkzaamheden is de CUR-aanbeveling 117:2015 voor inspectie en advies van kunstwerken. De inspectie is uitgevoerd om de huidige toestand van de aanwezige oeverbeschoeiingen in beeld te krijgen. Er is een toestandsinspectie uitgevoerd, aangevuld met een schouw en inventarisatie. Het betrof een visuele inspectie, onder handbereik.

Het project kende het volgende proces:
1.    Opstart met een gedegen inventarisatie
2.    Uitvoeren inspectie
3.    Opstellen hersteladvies schades
4.    Uitvoeren risicoanalyse
5.    Ontwerpwerkzaamheden
6.    Uitwerken constructieve beschouwing
7.    Analyse restlevensduur
8.    Opstellen meerjarenonderhoudsplanning

FMECA-methodiek
De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van de FMECA-methodiek: een risicogestuurde aanpak van beheer en onderhoud. Hierbij is een overzicht gegeven van de NEN-decompositie en is een prioritering van de risico’s uitgevoerd op basis van de bijgeleverde bedrijfswaarden, per element. Op basis van de vastgestelde risico’s zijn per element de maatregelen bepaald.

In het projectproces is gebruikgemaakt van een gedegen datamanagementsysteem. Wij hebben gewerkt met Relatics. Daarmee was de data continu toegankelijk voor de opdrachtgever en konden wij een uniforme werkwijze garanderen. Om de opdrachtgever vertrouwd te laten raken met de werkwijze is een pilotfase ingebouwd. Deze pilotfase is bedoeld om de eindproducten en het gehanteerde werkproces nader af te stemmen. Op basis van deze pilot hebben wij waar nodig inhoudelijk of procesmatig bijgestuurd.

TRIMS
Voor dit projecten hebben wij ons risicogestuurd informatie model (TRIMS) gebruikt. TRIMS, ontwikkeld in een Relatics omgeving, biedt ons de mogelijkheid om de verzamelde objectinformatie te structureren en herleidbaar te maken door van elk object een decompositie te maken. Daarnaast hebben wij in TRIMS van elk element (elk gedecomponeerd oeverdeel) het risicoprofiel vastgelegd.

De kracht van TRIMS is:

  • Flexibiliteit waardoor maatwerk voor ieder project of objecttype geleverd wordt
  • Efficiëntie door het gebruik van standaard en project specifieke bibliotheken