Menu

Overheden

Gemeenten
De economische situatie dwingt gemeenten om een groot aantal beleidsuitdagingen opnieuw te bezien en antwoorden te vinden. Er is minder geld voorhanden, terwijl er nog genoeg uitdagingen liggen. Onder andere op het gebied van:

  • Klimaatverandering: hoe gaan we om met wateroverlast en waterberging en weten we tegelijkertijd de waterketen duurzamer te maken?
  • Duurzaamheid: niet alleen op gebied van mobiliteit, maar bijvoorbeeld ook de opzet van lokale energiebedrijven en een waterketenbedrijf.
  • Inbreiding: op het gebied van werken, herstructurering bedrijventerreinen, en wonen. Bevolkingskrimp heeft gevolgen voor inkomsten uit gronduitgifte en de leefbaarheid van kleine kernen en stadswijken.
  • Beheer en onderhoud: beheer en onderhoud van wegen en groen zal meer in afstemming op functie, gebruik en financiĆ«le middelen zijn.
  • Vergunningverlening en handhaving: verdere professionalisering en deregulering en de verschuiving naar regionale uitvoeringsdiensten.

De Tauw-adviseur helpt gemeenten om deze trends door te vertalen naar concreet beleid en uitvoering. Dit vraagt om de juiste expertise, creativiteit en goed procesmanagement met gevoel voor de omgeving.

Rijksoverheid en provincies

Rijksoverheid en provincies hebben een regisserende rol als het gaat om uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, milieu en klimaat, vitaal platteland en (regionale) bereikbaarheid. Op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting helpen we een afweging te maken tussen diverse (boven)regionale opgaven door middel van integrale advisering. Tauw is op het gebied van milieu, energie en klimaat niet alleen sterk in monitoring, maar we helpen ook klimaat- en duurzaamsheidbeleid vorm te geven en dit door te vertalen naar bijvoorbeeld structuurvisies.

In het landelijk gebied liggen er uitdagingen op beleidsgebied met betrekking tot natuur, recreatie en toerisme, maar ook op het gebied van landschap en versterking van landbouw en leefbaarheid op het platteland. Steden, woon- en werklocaties en landelijk gebied moeten met elkaar worden verbonden. Hierdoor ontstaan er regionale bereikbaarheidsvraagstukken. Wij helpen overheden bij integrale planvorming en de aanleg en het onderhoud van wegen, om daarmee bedrijventerreinen, centra van steden en landelijk gebied bereikbaar te houden voor alle inwoners van Nederland.

'Tauw Kijkt Anders' onze webomgeving voor provincies en gemeenten