Menu

Waterschappen

De waterschappen zien zich gesteld voor veel opgaven. Naast de bestaande opgave vanuit de Kaderrichtlijn Water en Waterbeheer 21e eeuw is de waterveiligheidsopgave toegevoegd. Vraagstukken op het gebied van hoogwaterbescherming, kwaliteit van oppervlaktewater en optimale afvalwaterstromen en –behandeling blijven om aandacht vragen.

Waterveiligheid

De combinatie van meer neerslag in de stroomgebieden van de grote rivieren, de stijgende zeespiegel en een intensiever gebruik van de beschikbare grond zorgt in toenemende mate voor wateroverlast. Tauw werkt al 80 jaar aan droge voeten voor de Nederlanders.  Door de aanwezige ervaring en integrale kennis kunnen we niet alleen inspecties en ontwerp van waterkeringen voor onze rekening nemen, maar ook milieueffectstudies en het vergunningen- en proceduremanagement.

Waterbeheer

Tauw helpt waterschappen al jaren om situaties met wateroverlast dan wel watertekort te voorkomen en voor een goede waterkwaliteit te zorgen. Van ondersteuning bij het opstellen en uitwerken van GGOR tot aan peilbeheer, waterbodemsanering en aanpassen en ontwerpen van stuwen, gemalen, vispassages en andere kunstwerken. De nieuwe waterwet kent voor ons daarnaast geen geheimen.

Waterketen

Samenwerking in de waterketen tussen waterschappen en gemeenten neemt toe, bijvoorbeeld via gezamenlijke optimalisatiestudies aan de afvalwaterketen en gezamenlijke studies naar beheer en onderhoud van rioolgemalen. De kracht van Tauw hierin is dat we zowel een procesrol in kunnen nemen als een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren.
Ten slotte speelt ook bij waterschappen duurzaamheid een steeds belangrijkere rol. Dit betekent voor zuiveringen dat er gezocht moet worden naar innovaties en mogelijkheden voor het inzetten van duurzame energie en mogelijke compensatiemaatregelen. Naast bestaande kennis van energiebesparing en optimalisatie van een afvalwaterzuivering probeert Tauw via innovaties nieuwe kennis op te doen. Zo voert Tauw onderzoek uit naar alternatieve vormen van waterzuivering (bijvoorbeeld via kroos) en energieopwekking.