Menu

Omgevingsmanagement

Bouwprojecten vinden plaats in een complexe omgeving. Aan de ene kant zijn er de vaak conflicterende belangen van diverse betrokken partijen. Aan de andere kant zijn er wettelijke regels en procedures, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en milieu, waaraan een project simpelweg moet voldoen. Voor al deze aspecten van omgevingsmanagement kunt u terecht bij de omgevingsmanagers van Tauw. Zij brengen partijen bij elkaar en hebben de kennis en ervaring om tot uitvoerbare projecten te komen.

Actoren- en krachtenveldanalyses

Er bestaan verschillende modellen om een actoren- en krachtenveldanalyse uit te voeren. De modellen zijn een nuttig hulpmiddel om van verschillende belanghebbenden hun rol én macht vooraf goed in kaart te brengen. Een goede actorenanalyse vergroot de effectiviteit van het participatieproces.

Bewonersparticipatie

Hoe en wanneer betrek je bewoners en andere belanghebbenden bij het project? Hoe organiseer je dat? Aan de hand van de participatieladder bepalen wij in overleg met de opdrachtgever bij welke vorm van participatie het project gebaat is en hoe we het participatieproces gaan vormgeven.

BLVC-plan

Behalve in het vinden van draagvlak schuilt de uitdaging van omgevingsmanagement ook in het succesvol en tijdig afronden van wettelijke procedures die betrekking hebben op de omgeving. Denk aan veiligheid en milieu. Deze procedures vinden vaak hun weerslag in het BLVC-plan, Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie.

Omgevingscommunicatie

Professionele omgevingscommunicatie (ook wel: projectcommunicatie) biedt de basis voor begrip, vertrouwen en participatie van betrokkenen. Goede communicatie levert een bijdrage aan het draagvlak voor het project en begrip voor eventuele overlast bij de realisatie. In die zin is communicatie een essentieel onderdeel van het proces- en projectmanagement van bouw- en ontwikkelingsprojecten. Bovendien vindt het plaats in alle fasen van een project: van planfase tot en met de uitvoerings- en beheerfase.

Omgevingsmanagement

De uitdaging van omgevingsmanagement schuilt in het zodanig organiseren van het proces, dat het project draagvlak krijgt bij betrokken partijen en dat wettelijke procedures succesvol en tijdig worden afgerond. Belangrijk is dat partijen elkaars belangen kennen en respecteren. Pas dan kan de creatieve zoektocht naar een gezamenlijk einddoel beginnen. Van belang zijn ondermeer goede communicatie en het zoeken naar werkbare oplossingen.

Vergunningen en procedures

Bij omgevingsmanagement hoort ook het aanvragen van vergunningen en het voeren van overleg met het bevoegde gezag. Door onze integrale kennis op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, water en milieu en onze ervaring met project- en procesmanagement, kunnen wij meerdere procedures naadloos op elkaar afstemmen.