Menu

Transacties

Aan- of verkoop van uw bedrijf vereist inzicht in de milieurisico’s en de daarmee verbonden aansprakelijkheden. Afhankelijk van de fase van het proces waarin uw bedrijf zich bevindt en de aard van de transactie, heeft u verschillende informatiebehoeften. In alle fases ondersteunen wij u graag met onze Environmental Due Diligence (EDD) services. Wanneer er veranderingen zijn in de eigendomsituatie of de financiering van uw bedrijf wilt u weten wat dat voor gevolgen heeft op het gebied van aansprakelijkheid en milieu.

De afgelopen jaren hebben wij (nationaal en internationaal) een grote reeks multinationale, industriële ondernemingen, vastgoedondernemingen, logistieke bedrijven en investeerders (private equity) geassisteerd tijdens aankoop, herfinanciering en verkoop (vendor due diligence) van ondernemingen.

Phase I & II EDD
Met een zogeheten Phase I EDD helpen we u een beeld te vormen van de actuele situatie en bestaande milieurisico’s bij het door u over te nemen bedrijf. Zo kunnen we bijvoorbeeld documentenonderzoek uitvoeren, interviews houden en locatiebezoeken organiseren.

Bepaalde situaties of risico’s vragen nader onderzoek en analyse. We spreken dan van een Phase II EDD. We voeren dan uitvoerig onderzoek uit naar bijvoorbeeld de bodem, asbest, geur, geluid of afvalwater.
Naast EDD-onderzoeken kunnen we u ondersteunen bij de waardebepaling en adviseren we ten aanzien van de koopovereenkomst. We helpen u bijvoorbeeld bij het opstellen of beoordelen van de milieuparagrafen in de Share/Sale Purchase Agreement (SPA).

We hanteren het “one contact, one contract”-principe, ook voor wereldwijde multi-site transacties, voor een eenduidige communicatie en rapportage. Met andere woorden, via één centrale contactpersoon heeft u toegang tot lokale expertise, waar ook ter wereld.

Post-transaction services
De Phase I & II EDD leveren doorgaans een aantal relevante aandachtspunten en verbetermogelijkheden op. Bijvoorbeeld op het gebied van compliance of energie-, grondstoffen- en afvalbesparingen. Na afronding van de transactie ondersteunen wij u graag bij het uitwerken en implementeren van oplossingen en het doorvoeren van verbeteringen in de organisatie. Tegelijkertijd kunnen ook kansen op het gebied van duurzaamheid worden benut in deze fase.

We managen en monitoren projecten, die volgen uit het EDD-onderzoek en de Share/Sale Purchase Agreement. We ramen en beheren financiële voorzieningen en aansprakelijkheden en rapporteren over compliance. Daarnaast onderhandelen we desgewenst namens u met het bevoegd gezag.

Tauw Takes Care
Dankzij onze uitgebreide ‘pool’ aan auditoren en specialisten en onze uitgebreide ervaring, kunnen we snel schakelen en begrijpen we de specifieke eisen die aan dit soort adviestrajecten verbonden zijn. Daarnaast gebruiken wij het brede netwerk van de CAT-Alliance, waar Tauw partner in is, en de goede reputatie die we hebben bij de overheid. Tot slot kunnen we u ook op corporate niveau adviseren over milieumanagement, footprints, duurzaamheidrapportages, REACH of EPR. Dus voor ontzorging vóór, tijdens of na de transactie, Tauw Takes Care!