Advies commissie Remkes: ‘Niet alles kan overal’

10 juni 2020, Niels Jeurink

Op maandag 8 juni 2020 presenteerde het Adviescollege Stikstofproblematiek onder voorzitterschap van dhr. Remkes het lang verwachte rapport ‘Niet alles kan overal’, een eindadvies over een structurele oplossing voor de stikstofproblematiek.

Naar het eindadvies van de commissie Remkes was reikhalzend uitgekeken. Het probleem is immers groot omdat er momenteel op grond van de Wet natuurbescherming geen vergunningen worden afgegeven voor projecten die tot een toename van stikstofdepositie kunnen leiden. En dat heeft weer alles te maken met de uitspraak die de Raad van State op 29 mei 2019 deed over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Door die uitspraak mag het PAS niet langer als ‘kader voor toestemmingsbesluiten’ worden gebruikt. Sindsdien liggen, zeker in gebieden met stikstofoverbelasting, vele bouwprojecten en uitbreidingen van bedrijven stil, of lopen minstens flinke vertraging op.

Na eerdere tussenrapportages van het adviescollege, waarvan vooral het rapport van 25 september 2019 ‘Niet alles kan’ met aanbevelingen voor de korte termijn insloeg als een bom, was men enigszins bevreesd voor dit eindadvies.

Goed onderbouwd eindadvies

Het eindadvies geeft behoorlijk gedetailleerd aan welk overheidsbeleid nodig is om het probleem (ook op lange termijn) duurzaam op te lossen. Ook adviseurs van Tauw zijn hierover door de commissie gehoord. Het is een zeer interessant en prima leesbaar advies. Afgezet tegen het beleid van het kabinet (invoering drempelwaarden, heroverweging Natura 2000-gebieden, vrijwillige uitkoop van veehouderijen) valt op dat het advies niet alleen meer gedegen onderbouwd is, maar ook een stuk ambitieuzer. Het advies gaat nadrukkelijk in op de gewenste rol van de sectoren die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak, de stoffen die stikstofdepositie veroorzaken. Gedetailleerd wordt ingegaan op de gewenste rol van de overheid (Rijk en provincies) en op de diverse sectoren (industrie, landbouw, mobiliteit).

Spannend jaar

Het kabinet moet nu beslissen wat ze met het advies van de commissie Remkes gaat doen. Verantwoordelijk minister Schouten heeft bij het aanbieden van het advies aan de Tweede Kamer uiteraard al aangegeven het rapport grondig te zullen bestuderen. Maar omdat het huidige kabinetsbeleid al een moeizaam bereikt compromis was, het advies beduidend meer ambitie vraagt qua omvang en snelheid van maatregelen, en op de achtergrond ook al wordt gedacht aan de naderende Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021, zijn de verwachtingen nog niet hoog gespannen. Het wordt dus een spannend najaar. Met andere woorden: krijgen de bouw en het bedrijfsleven de zo vurig gewenste ruimte om meer projecten te kunnen uitvoeren? En tot welke maatregelen is het kabinet bereid om die ruimte vrij te maken?


Meer weten over de stikpakaanpak en hoe wij daarbij kunnen helpen? Kijk dan op onze themapagina Stikstof.

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.