Asbest: geen reden tot paniek!

Erik Menkema

Iedereen weet dat asbest gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Het zijn de asbestvezels die bij inademing mesothelioom of andere vormen van kanker kunnen veroorzaken. Ik ben dan ook blij dat er strenge wet- en regelgeving bestaat als het gaat om asbest. Minder asbest betekent een veiligere leefomgeving voor ons en onze toekomst!

Pas in 1993 is het toepassen van asbesthoudende producten in Nederland verboden. Dit is dan ook de reden dat asbest op dit moment nog in veel gebouwen, objecten en installaties aanwezig is.

Paniekreactie

Als projectleider en Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) vind ik het leuk dat ik mag adviseren hoe men het best met asbest kan omgaan. Vaak ziet men de aanwezigheid van asbest als een probleem. Dat hoeft echter niet altijd zo te zijn. Maatschappelijk gezien gaat het vaak om lastige situaties die om een praktische oplossing vragen. Wat is beter: saneren of beheersen?

De ervaring leert mij dat het goed is om de situatie met alle betrokkenen af te stemmen. De combinatie van asbest, onwetendheid en ‘mannen in witte pakken’ kan namelijk een paniekreactie veroorzaken, terwijl dit helemaal niet nodig is als er volgens de strenge wet- en regelgeving wordt gehandeld.

Saneren

Saneren kan op twee manieren: volledige verwijdering of een bouwkundige afscherming.

Bij een risicovolle situatie ben ik van mening dat het asbest zo spoedig mogelijk moet worden gesaneerd door bij voorkeur volledige verwijdering of door een bouwkundige afscherming. Dan is er weer sprake van een veilige situatie.

Daar waar géén sprake is van risico’s hoeft het asbest -tenzij het om een sloopsituatie gaat- niet per se gesaneerd te worden. Vaak kan een praktisch advies in deze gevallen een uitkomst bieden.

Beheersen

Het is altijd van groot belang om te weten waar het asbesthoudende materiaal exact aanwezig is. Hierdoor zijn beschadigingen en blootstellingsrisico’s aan asbest tijdens onderhoud of dagelijks gebruik namelijk te voorkomen.

In een asbestbeheersplan staat omschreven hoe veilig om te gaan met het in een gebouw aanwezige asbest. Een asbestbeheerssysteem, zoals het door Tauw ontwikkelde TRIMS Asbest, kan uitkomst bieden. In veel gevallen is namelijk de asbestsituatie van bijvoorbeeld een fabriekslocatie of het gehele bezit van een woningbouwvereniging in verschillende rapportages omschreven. Hierdoor is het lastig om overzicht te houden. In TRIMS Asbest staat alle asbest gerelateerde informatie van een bedrijf verzameld en overzichtelijk per object weergegeven. Het systeem helpt op deze manier bij veilig en efficiënt beheer van asbest.

Advies op maat

Geen enkele situatie is hetzelfde en elke opdrachtgever heeft een eigen ambitie met betrekking tot asbest. Per geval moeten we een passend, veilig en praktisch advies geven dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Risicovolle situaties worden veelal gesaneerd door volledige verwijdering om verdere blootstelling aan of verspreiding van asbest te voorkomen. In situaties waarbij geen sprake is van directe risico’s, is het vaak overbodig om het asbest op korte termijn te saneren en kan het zelfs beter zijn om hiervoor een natuurlijk moment, zoals sloop of renovatie, te kiezen. In dat geval ben ik van mening dat beheersen van de situatie tot aan het moment van sloop of renovatie een goede optie is.

 

Asbestmeter

Tauw is in het bezit van een asbestmeter. Ik ben er trots op dat ik deze meter in de praktijk heb mogen testen. Met deze meter kunnen we de screening van asbest direct in het veld uitvoeren zonder dat we destructieve handelingen (monstername ten behoeve van analyse) hoeven uit te voeren. De meter levert (onder voorwaarden) betrouwbare resultaten bij de screening van golfplaten asbestdaken.

Echter, voor een asbestinventarisatie is deze screening volgens de Nederlandse wet- en regelgeving niet toegestaan als bewijsmiddel. Ik ben ervan overtuigd dat het gebruik van de asbestmeter het mogelijk kan maken om versnelling tijdens de inspecties te realiseren. Alleen vraagt dit wél om een uitzondering op de huidige wetgeving!

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.