Het belang van de Omgevingswet voor de industrie

Rosalie Geerlinks

Op veel plekken wordt de term Omgevingswet al gebruikt of genoemd. Maar u vraagt zich vast af: Ga ik daar als productiebedrijf nu iets van merken?

De Omgevingswet vervangt straks 26 bestaande wetten, zoals de:

  • Wabo
  • Crisis- en herstelwet
  • Ontgrondingenwet
  • Tracéwet
  • Waterwet
  • Wet ammoniak en veehouderij
  • Wet ruimtelijke ordening
  • Wet bodembescherming
  • Wet geluidhinder
  • Wet natuurbescherming.

Op een productiebedrijf zijn in de huidige situatie toch al zes van de bestaande wetten van toepassing. De nieuwe Omgevingswet, die als het goed is in 2021 ingaat, is dus zeker op de industrie van toepassing.

Vergunning- of meldingsplichtig

Maar gaat die nieuwe wet dan ook eisen en/of voorschriften veranderen voor u? Dat is een interessante vraag en hangt sterk samen met uw ontwikkelingswensen en toekomstvisie. Maar het hangt ook samen met in hoeverre u nu in compliance bent en of u uw vergunningen en meldingen op orde heeft.

Bent u in compliance en gaat u niets veranderen, dan zal uw huidige vergunning of melding overgaan naar een vergunning of melding onder de Omgevingswet. Mocht u onder de Omgevingswet niet meer vergunning- of meldingsplichtig zijn, dan worden uw huidige voorschriften nog als maatwerkvoorschriften gezien. Dan kunt u, zeker wanneer de nieuwe wetgeving soepeler is, een verzoek doen tot wijziging van de voorschriften om aan te sluiten bij de nieuwe Omgevingswet en besluiten.

Stel, u bent niet in compliance

Bent u nu niet in compliance en is er eigenlijk te weinig milieuruimte voor u vergund, dan is het zaak om alert te zijn en maatregelen te nemen. Onder de nieuwe Omgevingswet worden de bestemmingsplannen Omgevingsplannen. In deze Omgevingsplannen worden ook milieuaspecten vastgelegd, zoals waterkwaliteit, luchtkwaliteit, geur en lichthinder. Dit betekent dat als u nu bijvoorbeeld onvoldoende geluidruimte heeft en dit niet aanpast, in het nieuwe Omgevingsplan uw verouderde en niet passende geluidruimte wordt opgenomen. Bij handhaving of bij een toekomstige wijziging loopt u niet alleen tegen een niet passende milieuvergunning, maar ook tegen een niet passend Omgevingsplan, ofwel bestemmingsplan aan. Het traject om dit te veranderen is niet eenvoudig.

Stel, u bent wel in compliance

Bent u wel in compliance en heeft u plannen om uit te breiden, dan kunt u afwegen of u nog een aanvraag doet voordat de Omgevingswet van kracht wordt. Uw nieuwe milieuruimte moet dan ook opgenomen worden in het Omgevingsplan, zodat ook daar uw toekomstmogelijkheden geborgd zijn. Nog niet alles is duidelijk ten aanzien van de nieuwe wetgeving. Wel is duidelijk dat ook voor milieu weer leges ingevoerd worden, financiële zekerheid verder uitgebreid wordt en participatie met de omgeving een verplicht onderdeel wordt.

Voordelen participatie in Omgevingswet

De participatie heeft voor u voordelen ten aanzien van de Omgevingsplannen en Omgevingsvisies die worden opgesteld. Daarbij moet de overheid namelijk ook haar omgeving betrekken. Een kans voor u om de ruimte voor bedrijven goed vast te laten leggen. Participatie betekent echter ook dat u uw omgeving veel nauwer moet betrekken bij uw plannen. Iets waar niet elk bedrijf op zit te wachten.

Indienen

Wanneer u uw aanvraag nog indient vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet, wordt deze nog volgens de huidige regels en procedures behandeld. Bij indiening na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal uw aanvraag onder het nieuwe regiem worden behandeld. Het voordeel is dat u dan nog meer te maken krijgt met algemene regels, de nieuwste regels worden toegepast en er geen overgangstermijnen zijn.

Ook de proceduretijden worden korter. Momenteel kennen we de reguliere (8 weken) en de uitgebreide procedure (26 weken). De hoofdregel wordt dat de reguliere procedure van de Awb gevolgd wordt. In bijzondere gevallen geldt de uitgebreide procedure. Die bijzondere gevallen betreffen activiteiten met belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu en vanuit internationaalrechtelijke verplichtingen (verdrag van Aarhus, mer-richtlijn, richtlijn industriële emissies, seveso-richtlijn, habitatrichtlijn, richtlijn winningsafval en verdrag van Granada).

De aanvrager mag zelf weer bepalen voor welke activiteiten hij een vergunning aanvraagt en wanneer hij dat doet. De onlosmakelijke samenhang zoals die er nu is, verdwijnt daarmee.

Wilt u meer weten over deze nieuwe Omgevingswet?

Denkt u na het lezen van dit artikel: Ja, dit is ook voor de industrie relevant! Neem dan contact met ons op!

Lees meer over Tauw en de Omgevingswet

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.