Integraal risicomanagement

Erik van Eck


In projecten schuilen niet alleen technische risico’s. Organisatorische, juridische, ruimtelijke, financiële, politieke en maatschappelijke factoren kunnen ook van grote invloed zijn op het projectresultaat. Deze komen vaak uit onverwachte hoek en vormen zo een bedreiging voor succesvolle projectafronding. Het continue bijsturen en anticiperen op risico’s is daarom van groot belang. Bij Tauw is risicobeheersing een integraal onderdeel van alle fases binnen een project.

Wij sturen op de risico’s die (project)doelstellingen in gevaar brengen. Dit voorkomt dat ellenlange risicolijsten behandeld moeten worden.

Plan, Do, Check, Act
Tauw organiseert risicomanagement volgens de ISO 31000 en de RISMAN-methodiek. Met als belangrijkste kenmerk ‘cyclisch risicomanagement’: Plan, Do, Check, Act. De volgende stappen vormen de basis voor integraal risicomanagement zoals door Tauw wordt toegepast:

 • Uitvoeren/actualiseren van een tweeledige risicoanalyse 
  • Kwalitatief
   Op basis van bestaande modellen en ruime ervaring voert Tauw (semi-)kwalitatieve risicoanalyses met behulp van de online tool RiskID uit. Deze tool richt zich op inventarisatie, prioriteitsstelling en beheersing van risico’s en het formuleren van beheersmaatregelen op basis van een plenaire risicosessie met stakeholders.
  • Kwantitatief
   Wat is de kans dat een gevolg van een risico werkelijkheid wordt? Met een kwantitatieve risicoanalyse wordt dit berekend voor verschillende scenario’s en situaties. Op basis van deze kans en de beheersaspecten tijd (projectplanning) en geld (projectkosten), kan door middel van probabilistische berekeningen de haalbaarheid van een project worden bepaald
 • Kiezen en alloceren van de beheersmaatregelen
  Voor de vastgestelde risico’s worden preventieve maatregelen (maatregelen die een effect hebben op de oorzaak van een risico) en correctieve maatregelen (maatregelen die een effect hebben op de gevolgen van een risico) opgesteld. Vervolgens worden partijen gevraagd om de beheersmaatregelen te beheersen en uit te voeren. Hierbij wordt per risico een risico-eigenaar (verantwoordelijke), uitvoerder en ondersteuner aangewezen. Dit waarborgt een effectieve uitvoering van de beheersmaatregelen.
 • Uitvoeren van de beheersmaatregelen
  De invulling van risicomanagement is een cyclisch proces. Risico’s verdwijnen, veranderen of er komen nieuwe bij. Daarom plannen we periodiek een risicosessie in. Het risicodossier wordt tijdens de uitvoering herhaaldelijk, en in ieder geval direct na elke risicosessie, geactualiseerd. Vervolgens zijn deze actuele risicolijsten input voor risicogestuurde toetsen. Tauw voert deze veelvuldig uit in het kader van het contractmanagement, Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) of Risicogestuurde Uitvoeringsbegeleiding.
 • Evalueren en actualiseren van de beheersmaatregelen
  Het risicodossier is een levendig document dat gedurende het gehele project actueel blijft. De risicomanager stuurt de risico-eigenaren proactief aan en zorgt dat beheersmaatregelen worden uitgevoerd. Op deze manier worden risico’s optimaal beheerst.


Samenwerking
Een goede, open en transparante samenwerking is bij integraal risicomanagement een must. Daarom heeft Tauw tijdens alle fasen van het project aandacht voor houding, gedrag en de interactie tussen mensen. Projectdoelstellingen halen lukt niet zonder aandacht voor communicatieve zaken zoals rolverdeling, verantwoordelijkheidsbesef en verwachtingenmanagement. Uiteindelijk zijn het namelijk de mensen die het werk doen. Tauw is er van overtuigd dat afstemming en transparantie leiden tot een effectievere samenwerking en sterkere alignement en commitment. Deze relationele risicobeheersing noemen we Risicomanagement 2.0.

Tauw is RISNET ambassadeur en heeft in die hoedanigheid veel ervaring met risicomanagement in de GWW-sector.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.