Meer grondwater vasthouden!

De Brabantse waterschappen overwogen vanaf 1 april 2021 een beregeningsverbod in te stellen om de grondwatervoorraad te beschermen. Voor deze besluitvorming is een systeem bedacht dat op basis van grondwaterstanden controleert of de grondwatervoorraad voldoende op peil is. Zo niet, dan volgt er een verbod om de grondwatervoorraad te beschermen. Zie het bericht Beregeningsverbod in delen Brabant per 1 april niet uitgesloten. De vraag die ons momenteel bezighoudt, is dan ook: kunnen we dit in de toekomst voorkomen?

Bufferend vermogen van de bodem 

Ook in de afgelopen wintermaanden is er weer volop waardevol regenwater via ons oppervlaktewaterstelsel afgevoerd. Doodzonde natuurlijk, want in de onverzadigde zone van het bodemsysteem is veel bufferend vermogen aanwezig om water in op te slaan. Misschien niet overal, maar zeker in delen van gebieden waar nu mogelijk een beregeningsverbod gaat gelden.  

Als voorbeeld hebben we op een willekeurige plek in Brabant de gemeten grondwaterstand vergeleken met een berekende grondwaterstand waarbij het gehele neerslagoverschot is vastgehoudenzonder afvoer (zie figuur)Dan zie je dat de grondwaterstand vanaf september-oktober heel mooi meestijgonder invloed van het neerslagoverschot. Er treedt geen afvoer op.  
 
Echter in de wintermaanden zie je de grondwaterstand afvlakken en niet meer doorstijgen, doordat de overtollige neerslag uit het systeem wordt afgevoerd. Als we dit water vast hadden weten te houden, had dit eind maart meer dan 40 centimeter grondwaterschijf in de bodem opgeleverd! 

 

Besparen, vasthouden, bergen, aanpassen en afvoeren 

Het voorbeeld hierboven is gebaseerd op enkele kengetallen waar ook kanttekeningen bij te plaatsen zijn - maar het illustreert wel dat er potentie zit in het vasthouden van water. Water vasthouden is onderdeel van de nieuwe trits (of quintet) die TAUW voorstelt om beter om te gaan met droogte: besparenvasthoudenbergenaanpassen en afvoeren. Je leest hier meer over in onze nieuwe whitepaper Droog, droger, droogst

Kortom, er is genoeg werk aan de winkel om ons watersysteem klimaatbestendiger in te richten, zodat vraag en aanbod van water met behulp van buffering beter op elkaar aansluiten. Een uitdaging, maar niet onmogelijk. Zie ook het artikel van de Unie van Waterschappen: Provincies en waterschappen zetten ambitie neer voor beter grondwaterbeheer

 

Wilt u meer informatie over het onderwerp droogte

Vraag via onderstaande button onze nieuwe whitepaper Droogte, droger droogst aan. 

Whitepaper aanvragen