Projecten verdienen een bredere blik op bodem

11 augustus 2020

Sanne de Groot

Welkom, vandaag gaan we in gesprek over duurzaamheid. Doel van deze bijeenkomst is de gezamenlijke duurzame ambitie vaststellen. Ik wil jullie vragen om voor elk thema aan te geven waar we binnen dit project op excelleren, waar we ons houden aan de wettelijke minima of waar we uitkomen op een bovengemiddeld ambitieniveau.”

Het bepalen van de projectspecifieke duurzame ambitie in een project begint met een inventarisatie op de twaalf thema’s van het Ambitieweb. Het Ambitieweb is een instrument dat ik dagelijks gebruik om de abstracte term duurzaamheid vanuit het perspectief People, Planet en Prosperity concreet te maken. Het omvat opgaven als biodiversiteit, circulaire economie, energietransitie, maatschappelijk draagvlak, mobiliteit en klimaatadaptatie.

De uitkomst van deze opdracht is vaak redelijk voorspelbaar. Wat mij opvalt is dat er veelal aandacht is voor zaken als energietransitie en materiaalkeuzen, terwijl het thema bodem er bekaaid van afkomt. Bodem is één van de thema’s die standaard op een minimaal ambitieniveau uitkomt. Want een minimale wettelijke inspanning is toch meer dan genoeg? Of toch niet?

Een minimaal ambitieniveau gaat ervan uit dat voldoen wordt aan de geldende wet- en regelgeving, en is sectoraal ingestoken. Voor het thema bodem betekent dit dat gestreefd wordt naar een bodemkwaliteit (voornamelijk chemisch) die in elk geval niet slechter is dan de huidige situatie, bij voorkeur is er sprake van een verbetering.

Echter, voor het realiseren van doelen ten aanzien van natuur, water en klimaat is meer nodig dan een minimaal ambitieniveau. Want de ambitiewebthema’s bodem, water en ecologie zijn nauw met elkaar verbonden en moeten dus in samenhang bekeken worden. Ecologie gaat niet alleen over verbindingszones voor grote dieren en simpele bovengrondse maatregelen, water is meer dan wateroverlast op straat en bodem is meer dan enkel het opruimen van verontreinigingen. Een vitalere bodem betekent bijvoorbeeld meer waterretentie, betere doorlatendheid, minder nutriënten, meer organische stof en is noodzakelijk om bij te dragen aan klimaatregulatie, biodiversiteit, gewasbescherming en waterregulatie.

We moeten onze blik gaan verbreden van chemische bodemverontreinigingen naar een florerend bodemsysteem, dat in meerdere ecosysteemdiensten kan voorzien. Een denkslag maken van veiligheid naar vitaliteit. Thema’s meer in samenhang beschouwen en meer samenwerken, over onze eigen disciplines heen. We moeten onze minimale ambitie in bouw- en infraprojecten vergroten. Kortom, de lat moet omhoog om onze basis te behouden. Hoe? Door - als eerste stap -invulling te geven aan ‘vitaliteit’ binnen de ambitiewebthema’s bodem, water en ecologie.

 

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

 

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.