Registratie kabels en leidingen bij bedrijven: bent u registratieplichtig?

Frank Vrenken

We leggen steeds meer vast in Nederland. Soms vraag je je af waarvoor het allemaal goed is en of het soms niet te veel is. Toch is het bij ondergrondse kabels en leidingen uitermate belangrijk als we weten wát en wáár ze in de grond liggen, om graafschade met alle gevolgen van dien te voorkomen.

De theorie

Daarom schreef ik enige tijd geleden al een blog over de onduidelijkheid die er was over de registratieplicht van kabels en leidingen (netten) voor bedrijven op grond van de Wibon, de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. Er was toen onduidelijkheid over het begrip ‘openbare grond’ waar, volgens een medewerker van het bevoegde gezag (Agentschap Telecom), ook openbaar ‘toegankelijke’ grond onder zou vallen.

Inmiddels is in een ophelderend gesprek met het Agentschap Telecom en de beschouwing van enkele cases duidelijk geworden dat niet álle netten in openbaar ‘toegankelijke’ gronden registratieplichtig zijn. Netten die in openbare gronden liggen, dus buiten het eigen kadastrale eigendom, zijn dat overigens wel. Ook netten van (petro)chemie, hoogspanning, hoge druk gas, warmte of buisleidingen gevaarlijke inhoud (zoals gedefinieerd in de IMKL2015) zijn áltijd registratieplichtig, ook als deze op eigen terrein liggen.

De praktijk

Nadat dit was opgehelderd hebben we voor meerdere partijen een inventarisatie uitgevoerd om te kijken wat de noodzaak van deze registratieplicht is voor hun netten. En wat blijkt:  hoewel een groot deel van hen onder de uitzonderingsregels valt en niet hoeft te registreren, geldt vooral op grotere industriële sites een registratieplicht. Dit heeft veelal te maken met de aanwezigheid van netten voor hoogspanning of hogedruk gas. Ook blijkt dat netten van dergelijke sites soms over openbaar gebied lopen, of over terreinen die (ook) in gebruik zijn door derden. Voor deze netten geldt sowieso een registratieplicht. Wij ondersteunen deze registratieplichtige bedrijven bij de registratie van hun netten.

En nu?

Ondanks de wettelijke registratieverplichtingen op grond van de Wibon, blijkt dat er niet streng gehandhaafd wordt. Toch zijn boetes voor het overtreden van de wet niet uitgesloten. Uit de beschouwde cases blijkt de registratie­plicht overigens geen overbodige luxe; al was het maar voor de buurman die op jouw stukje grond lichtmasten wil realiseren, precies ter plaatse van jouw hoge druk gasleiding…

 

Heeft u vragen over kabels en bedradingen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.