Samenwerking centraal in Visiedocument Waterschappen

Henberto Remmerts

Donderdag 17 november 2016 presenteerde de Unie van Waterschappen tijdens de Markt- en Innovatiedag Waterschappen in Amersfoort het visiedocument ‘De  waterschapsmarkt van de toekomst, bouwstenen voor vernieuwing’
De waterschappen ontwikkelden dit visiedocument samen met marktpartijen. Het is een plan voor een betere samenwerking tussen waterschappen en bedrijven. Om samen te werken aan een waterbestendig Nederland.

Ik had hoge verwachtingen omdat het mijn overtuiging is dat het uitdragen van een gedragen visie helpt om in de keten de juiste discussie te voeren en een verandering in gang te zetten. Ik was vooral benieuwd hoe invulling zou worden gegeven aan de samenwerking binnen projecten; wat is nu echt belangrijk?

Gezonde bouwkolom
Bij de trends ‘Van contract naar relatiemanagement’ zie ik meer ruime voor de mens, vakmanschap, gelijkwaardigheid, kansen en bouwen aan vertrouwen. Een weg die aangeeft wat nodig is. De economische aspecten zullen daarin wel sterk sturend blijven. Ik verwijs ook graag naar het onderzoek van Peter Kamminga (UvA). Ik zie dat het Visiedocument hieraan ook aandacht besteedt door het beschrijven van de ‘Gezonde bouwkolom’. Ik kan me voorstellen dat het  onderzoek van Peter Kamminga, dat eind dit jaar verschijnt, de invulling van de ‘Gezonde bouwkolom’ gaat helpen. 
Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat samenwerking niet contractueel is af te dwingen. Daarom werkt Tauw al enige tijd met het ‘contractueel faciliteren’ van de samenwerking. Hierbij ligt de focus op zowel de (juridische) mogelijkheden in de fase van aanbesteden als in de contractuele fase.

Behoefte aan beslismodel
Wat mij ook opvalt, is de ‘sterke bestuurlijke behoefte aan een beslismodel voor contractering in relatie tot het type werk en de projectomgeving’ (een onderdeel in de paragraaf  ‘Risicomanagement: risico’s beheersen in plaats van verdelen’). 
Dit vind ik een hele terechte koppeling. Het resultaat van risicomanagement geeft inzicht in de wijze van beheersen en wie daarin welke rol heeft. Bovendien valt mij op dat dit overkomt als een oproep tot een beslismodel in relatie tot risicomanagement. Hier kunnen we een snelle stap maken. Immers, sinds de publicatie van een afwegingsmodel onder de vlag van PSI-Bouw in 2005 zijn er vele afwegingen gemaakt en zijn modellen doorontwikkeld. Onlangs heeft Tauw bij o.a. waterschap Brabantse Delta en de gemeente Amsterdam een doorontwikkelde versie toegepast. 
Kortom; het afwegen van de juiste bouworganisatievorm is een belangrijke succesfactor. Het resultaat is een contractvorm, aanbestedingsprocedure en contractbeheersing die passen bij de opgave van de projectdoelen!

Houding en gedrag
In onze visie op samenwerking staat de aandacht voor houding en gedrag centraal.
Wij willen verwachtingen delen, elkaar vertrouwen, goed communiceren, risico’s vóór zijn, zorgen delen, werken vanuit gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en zicht hebben op wat er bij de opdrachtgever speelt. Alleen dan kunnen wij er letterlijk voor zorgen dat deze zich over de producten en de procedure geen zorgen hoeft te maken. Hierdoor wordt er gespeeld op het speelveld in plaats van gestreden om het speelveld.

Relationele risico’s
We richten ons op de risico’s die kunnen ontstaan door ineffectieve communicatie, samenwerking en interactie. Deze risico’s uiten zich bijvoorbeeld in gemiste deadlines, overschreden budgetten, geschillen en arbitrages. Deze zogenaamde relationele risico’s blijven vaak onzichtbaar in de gangbare, technisch georiënteerde werkmethoden. 
Daarom maken we de verwachtingen en belangen van betrokken partijen op procedureel niveau inzichtelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat zo niet alleen de samenwerking en de onderlinge (werk)relatie verbetert, maar dat het ook de algehele kwaliteit van het project ten goede komt. Bovendien worden op deze manier faalkosten beperkt én voorkomen.

Ik ben trots op Tauw omdat ik zie dat ons proces om te komen tot een visie op samenwerking en hoe dat kan worden ontwikkeld, aansluit bij de gepubliceerde visie van de waterschappen. Wij spelen graag mee!

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.