Stikstofbeleid: gevolgen voor de industrie

29 november 2019, Rosalie Geerlinks

Sinds het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt wordt bij vergunningverlening voor activiteiten die stikstofemissie veroorzaken in voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden, zien we bij onze industriële klanten veel nieuwe initiatieven tot stilstand komen. Waarom? En wat nu?

Veel van onze industriële klanten hebben hun milieuvergunning op orde, en gezien het economische klimaat vaak grootse plannen voor de toekomst. Een hoog percentage onder hen heeft echter geen Natuurvergunning vanuit de Natuurbeschermingswet of Wet natuurbescherming. En daarvoor zijn heel verschillende redenen : ze hadden geen natuurvergunning nodig omdat ze onder de meldingsgrens van de PAS zaten, hun melding is niet meer geldig zonder de PAS, of er is nooit bedacht dat ze een “Natuurvergunning” nodig hebben. En dan wordt het heel lastig als ze willen veranderen of uitbreiden. Hierover heb ik de afgelopen tijd aardig wat slecht nieuws gesprekken moeten voeren met onze industriële klanten.

Noodzaak van een Wnb-vergunning

Heb je als bedrijf geen Natuurvergunning? Dan wordt het lastig als je wilt veranderen, verbeteren of uitbreiden. Want Omgevingsdiensten doen niets zonder vergunning vanuit de Wet natuurbescherming (Wnb). En deze moet dan niet alleen worden aangevraagd voor hetgeen er verandert, maar voor de hele inrichting. Uiteraard kunnen we hiervoor een Wnb aanvraag verzorgen, maar om in compliance te zijn willen veel bedrijven wel graag een Wnb aanvraag indienen die vergunbaar is. En dat betekent de historie induiken, vaak terug tot 1994.

Bestond je bedrijf in 1994 nog niet? Dan heb je een probleem omdat je geen referentiekader hebt en hetgeen je nu aanvraagt naar nul stikstof depositie op een Natura2000 gebied moet worden gebracht.

Was je vóór 1994 in bedrijf? Hoe was toen je vergunde situatie? Welke stookinstallaties waren er? Hoeveel productie werd er gedraaid? En wat is er in 25 jaar tijd veranderd? Een hele puzzel om te onderzoeken. Vaak komt het erop neer dat je meer bent gaan doen en dat installaties wat zuiniger zijn geworden, maar meestal weegt dit niet op tegen de extra productie, draaiuren of vermogen. Wil je nu ook nog uitbreiden, dan moet je dus flink terug in emissie wil je op een gelijke situatie als in het verleden uitkomen. En zo komen uitbreidingen, verbeteringen, nieuwe realisaties - en geleidelijk ook onze economie - tot stilstand.

Zoektocht naar oplossingen

De Kamerbrief van 13 november 2019 lijkt gelukkig enige ruimte te bieden aan die bedrijven die geen melding hoefden te doen of die te goeder trouw een melding hebben gedaan. Hopelijk pakt de minister dit snel op, zodat ook zij weten waar ze aan toe zijn en op basis daarvan hun Wabo vergunning kunnen krijgen.

Ook voor al die bedrijven die wel een milieuvergunning maar geen Wnb hebben, en vaak al jaren in bedrijf zijn, moet er een oplossing komen. Want nu wordt er niet gehandhaafd, maar wat als die wel gaat gebeuren? En wat te denken van reeds verkochte of bestemde bedrijfsterreinen waar geen Wnb rechten op zitten. Wat kunnen eigenaren daar nog mee?

Ik vraag me af of de minister wel een volledig beeld heeft van de ernst van de situatie, en welke impact dit heeft op bedrijven en onze economie. Wij zijn met veel van onze industriële klanten in gesprek gegaan, op zoek naar oplossingen, omdat de stikstofcrisis - en daarmee de toekomst van hun bedrijf - ons wél zorgen baart.

Meer weten over uw vergunning? 

Wilt u weten in hoeverre uw vergunningen ruimte bieden voor uw bedrijfsplannen? Stel dan uw vraag via dit formulier >>