Verhoogde aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Berend Hoekstra

Bedrijven zullen komende jaren door de overheid worden aangesproken op hun ZZS emissies. ZZS is niet nieuw, maar het heeft verhoogde aandacht bij het bevoegd gezag i.v.m. gezondheidsrisico’s. Bedrijven zullen intensiever informatie moeten gaan overleggen en onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn. DCMR stuurde recentelijk al een brief naar bedrijven. Er zijn bij bedrijven, maar ook overheden, onduidelijkheden over het omgaan met ZZS: wat moet overlegd worden, in welk detail en wat wordt daarmee precies gedaan? Wij informeren u graag over wat u kan doen, de ervaringen van Tauw en onze betrokkenheid.

Wat is er gewijzigd voor bedrijven?
ZZS zijn de meest gevaarlijke stoffen. Deze stoffen worden met voorrang aangepakt. Het streven is om ZZS te weren. ZZS emissies bij bedrijven worden gereguleerd via het Activiteitenbesluit (lucht), de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) en het Handboek immissietoets (water).

De wijze van regulering is veranderd. Per 1 januari 2016 is bijvoorbeeld de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR) in het Activiteitenbesluit geïmplementeerd. Waren eerder de voorschriften in de milieuvergunning bepalend voor ZZS verplichtingen, nu vormen de algemene regels van het Activiteitenbesluit het kader. Deze regels zijn rechtstreeks van toepassing. Dat betekent meer bewijslast voor bedrijven of wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Ook door incidenten is er nu verhoogde aandacht voor ZZS. Dat vraagt om extra inspanningen bij bedrijven. Onze ervaring is dat bedrijven en overheden hiervan niet goed op de hoogte zijn.

Regels, maar veel praktijkvragen
De regels bepalen dat bedrijven emissies van ZZS zoveel mogelijk moeten voorkomen en beperken (minimalisatieplicht). Er geldt een plicht om elke 5 jaar te onderzoeken hoe emissies verder worden voorkomen. De blootstelling mag het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau niet overschrijden. De overheid gaat deze informatie steeds vaker vragen. Wij verwachten dat deze informatievraag steeds diepgaander wordt en beter onderbouwd moet worden door gedegen emissieschattingen of metingen.

Wij merken dat de regels vragen oproepen, zoals:

  • Hoe weet ik of een stof ZZS is?
  • Wanneer heb ik met ZZS te maken?
  • Op welk detailniveau moet informatie worden overlegd?
  • Hoe ga ik om met ZZS in mengsels?
  • Wat moet ik nu precies doen?
  • Hoe is de verhouding tussen lucht en water?

Betrokkenheid
Onze ervaring is dat het identificeren van ZZS dikwijls geen sinecure is. Het vergt gedegen kennis van emissies, productieprocessen en procesomstandigheden. Het kost tijd en vergt kennis van de complexe wetgeving.

Wij zijn nauw betrokken bij ZZS. Daardoor weten we wat er in de praktijk speelt en hoe je ermee om kan gaan. Door verschillende inhoudelijke discussies is een blauwdruk nog niet geheel te geven.

We ondersteunen bedrijven bij inventarisaties van ZZS emissies. Met een procesanalyse identificeren we optredende emissies. Zo nodig voeren we metingen uit. Deze analyse levert dikwijls discussies op: hoe gedetailleerd dient de analyse en beoordeling plaats te vinden? Wat is daarin nog redelijk?

Samen met bedrijven onderzoeken we mogelijkheden om emissies te beperken en stellen we de haalbaarheid van maatregelen vast. Welke kosten zijn redelijk of wanneer zijn maatregelen kosteneffectief? Het ontbreken van een goede maat daarvoor levert soms flinke discussie op. We kunnen in het onderzoek de koppeling aanbrengen tussen lucht, water en stoffen/REACH. 

Een belangrijke meerwaarde spelen wij bij het gezamenlijke overleg tussen bedrijf en bevoegd gezag over dit onderwerp. Met onze ervaring over ZZS binnen verschillende branches, maar ook bedrijven in dezelfde bedrijfstak, brengen we balans in de discussie. Wij kennen het krachtenveld en de wensen van bedrijf én overheid; het is zoeken naar een goede balans.

Binnenkort starten we met een vervolgonderzoek voor het ministerie van I&M om een tool te ontwikkelen waarmee snel inzicht ontstaat bij welke bedrijfstakken en activiteiten sprake kan zijn van specifieke ZZS. Een tool die het bevoegde gezag en bedrijven ondersteunt bij het toepassen van de regelgeving over ZZS voor zowel lucht als water.

Dit zijn in een notendop onze ervaringen met en betrokkenheid bij ZZS. Wij zijn geïnteresseerd in uw situatie en delen onze ervaringen graag met u!

Ons team:

 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.