‘Voor hetzelfde geld klimaatbestendig’: voorbeeldenboek klimaatbestendig inrichten van steden

Duurzaam waterbeheer en voorkomen van hittestress voor een acceptabele prijs? De publicatie ‘Voor hetzelfde geld klimaatbestendig’ maakt inzichtelijk hoe een stad klimaatbestendig kan worden ingericht, zonder dat dit duurder is dan een traditionele stedelijke herinrichting. Tauw heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze publicatie, die is uitgegeven door Hogeschool van Amsterdam en SBRCURnet.

Publicatie ‘Voor hetzelfde geld klimaatbestendig’

Het boek 'Voor hetzelfde geld klimaatbestendig' is onderdeel van het onderzoeksproject ‘De klimaatbestendige stad: Inrichting in de praktijk’ en speelt in op de behoefte van gemeenten aan praktijkinformatie en voorbeelden, die gegeven zijn door de participerende publieke (consortium)organisaties, kennisnetwerken als SBRCURnet en adviesbureaus zoals Tauw.
Zij geven aan dat er behoefte is aan inzicht in de technische aspecten van regen- en hittebestendige inrichting, waarbij voorbeelden van uitgewerkte inrichtingsvarianten gewenst zijn. Ook wijzen gemeenten op het gebrek aan goede informatie over kosten en baten.

In het voorbeeldenboek zijn drie inrichtingen van woonstraten uitgewerkt, die representatief zijn voor de verschillende typen woonwijken in Nederland. Het gaat om bestaande woonstraten die vanwege bijvoorbeeld een rioolvervanging, wegreconstructie of ander ingrijpen op de schop gaan. Een uitgelezen kans om de nieuwe inrichting klimaatbestendig te maken. Per woonstraat zijn vier varianten ontwikkeld, waarbij per variant is gekeken naar de klimaatbestendigheid van de inrichting en de maatschappelijke kosten en baten (MKBA) voor aanleg, beheer en onderhoud gedurende 60 jaar.

En wat blijkt? Voor hetzelfde geld kan een straat, in plaats van traditioneel, klimaatbestendig worden ingericht. “Een mooie boodschap richting onze klanten”, aldus Ronald Wentink van Tauw. “Uit de eerste reacties van verschillende partijen blijkt dat er een grote behoefte is aan concrete voorbeelden. Een tweede, uitgebreidere versie van het voorbeeldenboek is dan ook in de maak. We hopen dat deze publicaties gemeenten en uitvoerende partijen inspireren en ondersteunen bij het klimaatbestendig inrichten van de stad.”

Het voorbeeldenboek en het achtergronddocument met meer informatie is beschikbaar via de site van de Hogeschool van Amsterdam.

Aanleiding: klimaatverandering en opgave overheden

Ons klimaat verandert. We worden steeds vaker geconfronteerd met extreme weersomstandigheden: meer en zwaardere buien, maar ook vaker droogte en hitte. Bij de ruimtelijke inrichting van steden en toegepaste bouwwijzen is daar vaak geen rekening mee gehouden. Het extremere weer leidt daardoor steeds vaker tot grote problemen met overlast, schade en hoge kosten tot gevolg. De kwaliteit van de stad als plek waar geleefd, gewerkt en gerecreëerd wordt, staat onder druk.

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben de gezamenlijke ambitie vastgelegd om Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig in te richten. Besloten is dat klimaatbestendig inrichten uiterlijk in 2020 onderdeel is van het beleid en handelen van overheden (Deltaprogramma 2015, Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie).

Contactpersonen: Floris Boogaard, Jeroen Kluck en Ronald Wentink