Aanleg RijnlandRoute stap dichterbij

“Met de aanleg van de RijnlandRoute kan worden begonnen.” Met deze uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 27 januari, kunnen de Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat de voorbereidingen voor de aanleg van de RijnlandRoute verder vormgeven. Tauw had een belangrijk aandeel in het planstudietraject van de RijnlandRoute en de uitwerking daarvan.

Tauw heeft het milieueffectrapport tweede fase opgesteld. Daarin zijn drie tracéalternatieven met zeven varianten met elkaar vergeleken op verkeers- en milieueffecten. Vervolgens hebben we een groot deel van de benodigde milieuonderzoeken uitgevoerd die aan de basis liggen van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de twee Tracébesluiten (TB’s). Denk aan onderzoek naar geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, natuur en water. 

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk via de A44 naar de A4 bij Leiden. Daarvoor moeten twee aansluitingen op rijkswegen worden aangepast (A4 en A44). De RijnlandRoute is nodig om de economische potentie van de regio en de direct hieraan grenzende gemeenten (zoals Wassenaar en Leidschendam-Voorburg) te kunnen ontwikkelen en nieuwe woningbouw te ontsluiten.

Lees hier de uitspraak van de Raad van State.

Contactpersoon: Floris Eenink