Aanmeldingsnotitie nu ook voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling

Het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) regelt wanneer een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen en wanneer er een m.e.r.-beoordeling aan de orde is. In een m.e.r.-beoordeling kijkt het bevoegd gezag of een project mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Als dat zo is, moet een m.e.r.-procedure worden doorlopen. Op 7 juli 2017 is het Besluit m.e.r. gewijzigd.

Nieuw is dat voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig is, de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie moet schrijven. Het bevoegd gezag bepaalt op basis van deze notitie of een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Deze wetswijziging zal tot de nodige discussie leiden, omdat het vaak zal gaan om activiteiten van beperkte omvang.

Wanneer is er sprake van een vormvrije m.e.r.-beoordeling?

Een vormvrije m.e.r.-beoordeling geldt:

  • als een activiteit is opgenomen in kolom 1 van de D-lijst van het Besluit m.e.r.
  • en deze activiteit onder de drempelwaarde in kolom 2 van de D-lijst blijft
  • en hiervoor een besluit nodig is volgens kolom 4 van de D-lijst.

Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is, moet:

  • de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie opstellen
  • het bevoegd gezag binnen 6 weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. Dit besluit hoeft niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden
  • de initiatiefnemer het (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit bij de (vergunning)aanvraag voegen

Aanmeldingsnotitie voor een vormvrije m.e.r.-beoordeling

Dit betekent dat de procedures voor de vormvrije en de formele m.e.r.-beoordeling (bij een activiteit boven de drempelwaarde in de D-lijst van het Besluit m.e.r) nu bijna gelijk zijn. Het enige verschil is dat van het besluit bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling geen kennisgeving wordt gedaan. Het besluit wordt door het bevoegd gezag wel aan de initiatiefnemer bekend gemaakt.

Een aanmeldingsnotitie hoeft alleen opgesteld te worden als de initiatiefnemer niet het bevoegd gezag is van de voorgenomen activiteit. De notitie moet ingediend worden bij het bevoegd gezag. Deze aanmeldingsnotitie is vormvrij, maar heeft wel een aantal inhoudelijke voorwaarden. De aanmeldingsnotitie moet in ieder geval informatie bevatten over de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten van de activiteit, conform bijlage III van de Europese m.e.r.-richtlijn[1]. Per geval moet worden bekeken hoe uitgebreid de effecten in de notitie beschreven moeten worden.

Is het bevoegd gezag zelf initiatiefnemer, dan hoeft er geen aanmeldingsnotitie opgesteld te worden. Het kan handig zijn hiervoor ook een notitie met de benodigde informatie op te stellen. Er moet in dit geval immers ook getoetst worden aan dezelfde beoordelingscriteria uit de Europese richtlijn.

[1] Richtlijn 2014/52/EU, geïmplementeerd in Wet milieubeheer per 16 mei 2017.

Terugwerkende kracht tot 16 mei 2017
De wetswijziging heeft een terugwerkende kracht tot 16 mei 2017. Dit kan gevolgen hebben voor uw plannen die in procedure zijn. De wijziging geldt namelijk voor alle aanvragen na 16 mei 2017 en voor alle lopende aanvragen waarover nog geen besluit is genomen. Voor de gewijzigde Besluit m.e.r. geldt geen overgangsrecht. Dat kan betekenen dat voor aanvragen vóór 16 mei 2017 waarover nog geen besluit is genomen ook de nieuwe regels gelden. Tauw kan u helpen de vormvrije m.e.r.-beoordeling op te stellen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.