Raamovereenkomst Rijkswaterstaat voor ‘Specialistisch advies en/of methode-ontwikkeling’

 

Om haar beheertaken goed uit te voeren heeft Rijkswaterstaat betrouwbare en actuele informatie nodig over zeer diverse zaken binnen het beheersgebied. De raamovereenkomst Biologie, bestaande uit 4 percelen, is  ingericht op het verkrijgen van biologische informatie. Tauw neemt per 2017 het perceel ‘Specialistisch Advies en/of Methode-Ontwikkeling’ voor zijn rekening en is nog in afwachting van de gunning op het perceel 'Ecologische monitoring flora en/of fauna'.

 

Raamovereenkomst Biologie

De raamovereenkomst Biologie heeft een looptijd van 3 jaar met de mogelijkheid tot een jaar verlenging en bestaat uit de volgende percelen:

  • Hydrobiologie
  • Ecologische monitoring Flora en/of Fauna
  • Ecologische kartering op basis van stereo luchtfotografie
  • Specialistisch Advies en/of Methode-Ontwikkeling

Via het raamcontract koopt Rijkswaterstaat basisinformatie in. Deze basisinformatie wordt onder andere verkregen door middel van het uitvoeren van routinematige (structurele of langjarige) monitoringsprogramma’s voor hydrobiologie en ecologische geo-informatie zoals:

  • Het vaststellen van de gezondheid van het voedselweb in rivieren, estuaria en zeeën op basis van onder andere macrozoöbenthos en fytoplankton
  • Het inventariseren en vastleggen van de structuur van de vegetatie en de bodem van wateren en landschap, veelal in het beheergebied van Rijkswaterstaat

Specialistisch advies en/of methode-ontwikkeling (perceel 4)

Tauw heeft een overeenkomst afgesloten voor het verrichten van advieswerkzaamheden en/of methode-ontwikkeling, gerelateerd aan ecologische monitoring van flora en/of fauna. Dit is een nieuw perceel. Mogelijke vraagstukken betreffen de verbetering van de dienstverlening, de ontwikkeling & implementatie van nieuwe methodes en de omzetting van technische naar functionele specificaties.

‘De kennis van Tauw sluit goed aan bij de gevraagde expertise in de breedte van (onderdelen van) de monitoringcyclus’, aldus Rijkswaterstaat. Dat zijn monitoringsstrategie, meetnetontwerp, veldanalyse, gegevensbeheer, gegevensanalyse en statistiek.

Monitoring is veelal maatwerk en kent geen blauwdruk. Gebiedsverschillen, ervaring en gebiedskennis, resultaten van meetnetevaluaties of -optimalisaties en niet in de laatste plaats gezond verstand, dragen allen bij aan het vertalen van de informatiebehoefte naar een meetnetontwerp. 

Binnen de raamovereenkomst Biologie is Tauw nog in afwachting van de gunning van perceel 2 (Ecologische monitoring flora en/of fauna).

Contactpersoon: Michiel Wilhelm