Bagger voortaan onder Friese wegen

Bagger en zand dat omhoog wordt gehaald bij het uitdiepen van Friese kanalen wordt voortaan gebruikt als ondergrond bij nieuwe wegen. Op deze manier hoeft er minder grond te worden aangekocht en over grote afstand te worden vervoerd. Een idee van Tauw.

Door nieuwe technieken te gebruiken en grote projecten op elkaar af te stemmen kan grond, zand en bagger worden hergebruikt als onder grond bij nieuwe wegen. Ook kan de grond gebruikt worden als geluidswal. Tauw heeft de civiel- en milieutechnische onderzoeken geleid naar het verwerken van bagger in funderingsmateriaal.

Gedeputeerde Piet Adema van de provincie Friesland: 'Deze aanpak betekent minder gesleep met grond. We kunnen de bagger opnieuw gebruiken. Zo gaan we zorgvuldiger met onze schepping om. We hoeven minder depots aan te leggen of grond te kopen. Het bespaart de provincie geld. Als we de bagger niet voor eigen wegen gebruiken kunnen we het verkopen.'

De komende 10 jaar komt rond de 6 miljoen m3 grond vrij uit onder andere bagger- en (water)bodemsaneringsprojecten. De provincie heeft ongeveer 17 miljoen m3 grond nodig voor het aanleggen van wegen. Projecten worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Als de bagger en grond niet direct in wegenprojecten kan worden gebruikt, wordt het tijdelijk opgeslagen in depots.

Leeuwarden

Op dit moment wordt onderzocht hoe de bagger kan worden gebruikt als fundering van wegen van het programma Vrij Baan van de gemeente Leeuwarden. Vroeger werd slib voor lange tijd opgeslagen en beheerd in afgesloten depots. Nu wordt het slib tijdelijk in een depot opgeslagen, tot het moment dat het water er uit is. Het materiaal wat overblijft wordt met kalk en cement vermengd, zodat het een betonmengsel wordt. Dit betonmengsel is heel goed bruikbaar in de fundering van een weg, zelfs als het vervuild slib is. Het slib ligt namelijk ‘vast’ in het beton. De verontreiniging levert dus geen bedreiging op voor het milieu en er is ook geen ruimte en geld meer nodig voor aankoop en beheer van een depot. Bijkomend voordeel van deze wegfundering is dat tevens minder asfalt en zand nodig is voor de wegconstructie. Ook daarop wordt dus geld bespaard.

Kansen

Kansen zijn er ook voor uitbreiding en behoud van natte natuurterreinen, het weer op diepte brengen van de Friese meren en het natuurlijk baggerbeheer van deze meren. Door de hierbij vrijkomende grond in te zetten in wegenprojecten, kan binnen deze projecten geld worden vrijgemaakt voor het financieren van deze graaf- en baggerwerkzaamheden

Piet Adema: 'We staan nu nog maar aan het begin van deze aanpak. Naast de provincie zijn er nog andere organisaties en marktpartijen die werken met grondstromen. Het koppelen van deze initiatieven zorgt voor beter omgaan met grond en kan besparingen opleveren.'