Beleidsdoorlichting Waterkwaliteit

Tauw heeft samen met Decisio in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de beleidsdoorlichting Waterkwaliteit (Rijksbegroting XII Infrastructuur en Milieu, Artikel 12) uitgevoerd over de periode 2010 tot 2014. De conclusies uit het rapport zijn meegenomen in het ‘Werkprogramma Schoon Water’ dat door Minister Schultz op 25 november naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de waterkwaliteitsdoelen in Nederland. Jaarlijks geeft het ministerie circa 100 miljoen uit om de doelen uit de Kader Richtlijn Water te realiseren, onder andere via projecten in het hoofdwatersysteem. Om te beoordelen of het ingezette beleid en de bestede middelen effect hebben en goed zijn ingezet, evalueert het Rijk met regelmaat.

Waterkwaliteitsbeleid

Tauw heeft samen met Decisio de beleidsdoorlichting uitgevoerd voor het onderdeel Waterkwaliteit over de periode 2010 tot 2014. Het onderzoek is gebaseerd op onderzoeks- en voortgangsrapportages en aangevuld met interviews van sleutelfiguren. In de laatste fase van het onderzoek is een werkatelier georganiseerd met de begeleidingscommissie en vertegenwoordigers van organisaties die direct betrokken zijn bij het waterkwaliteitsbeleid.

Conclusies

De conclusie uit het rapport is dat het beleid effectief is maar op onderdelen moeilijk te meten. Tauw en Decisio hebben een aantal aanbevelingen gedaan voor de toekomst. De reacties vanuit de betrokken partijen op de wijze waarop Tauw en Decisio het onderzoek hebben uitgevoerd, waren positief: “Met de beschikbare informatie is een goed beeld gegeven over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid. Iets wat bij eerdere beleidsdoorlichtingen minder goed uit de verf kwam. De combinatie van literatuuronderzoek en de interviews heeft daar positief aan bijgedragen.”