Beleidsregel volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties Noord-Brabant vastgesteld

Op 26 april 2018 is de Beleidsregel volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties Noord-Brabant vastgesteld. Daarin zijn aanvullende maatregelen opgenomen om de risico’s voor de volksgezondheid ten gevolge van bio-aerosolen nabij mestverwerkingsinstallaties tot een minimum te beperken. Het rapport Technische onderbouwing beleidsregels voor risicobeperking gezondheidseffecten via de lucht van mestbewerkingsinstallaties, dat Tauw in opdracht van de provincie heeft opgesteld, vormt de basis voor dit nieuwe beleid.

Mestbewerkingsinstallaties zijn de laatste jaren een gevoelig onderwerp. Vanuit de omgeving is er veel weerstand en bestaat er vrees voor geuroverlast en slechte luchtkwaliteit door fijn stof en ammoniak. Recentelijk wordt die vrees aangevuld met de mogelijk nadelige effecten van bio-aerosolen op de gezondheid.

Om de risico’s voor de volksgezondheid nabij mestbewerkingsinstallaties tot een minimum te beperken, is er wet- en regelgeving vanuit de overheid en zijn er diverse (provinciale) beleidskaders voor geur, luchtkwaliteit en ammoniak. Voor bio-aerosolen ontbreekt deze echter nog. Dit was voor de provincie Noord-Brabant aanleiding om hiervoor een beleidsregel op te stellen.

Beheersen risico’s bio-aerosolen
Bio-aerosolen zijn vaste of vloeibare deeltjes in de lucht met een biologische oorsprong (o.a. bacteriën en virussen) die effecten op de gezondheid kunnen veroorzaken. Omdat er momenteel onvoldoende bekend is over de risico’s van bio-aerosolen ontbreekt een toetsingskader om luchtemissies van mestbewerkingsinstallaties te kunnen beoordeelden op de risico’s van bio-aerosolen.

Daarom heeft de provincie Noord-Brabant in de beleidsregel aanvullende maatregelen opgenomen om de mogelijke risico’s van bio-aerosolen zoveel mogelijk te beperken. Gestreefd wordt naar een nulemissie van bio-aerosolen. Bio-aerosolen maken onderdeel uit van de totale stofemissie, daarom wordt in de beleidsregel gestreefd naar een totale stofemissie zo dicht mogelijk bij 0 mg/m3. Om dit te bereiken zijn concrete maatregelen beschreven.

De aanvullende maatregelen gelden voor alle nieuwe mestbewerkingsinstallaties. In principe gelden alle maatregelen ook voor bestaande installaties. Voor bestaande installaties geldt wel het proportionaliteitsbeginsel, wat inhoudt dat er geen maatregelen worden geëist die dusdanige financiële of andere consequenties hebben dat zij in redelijkheid niet van de vergunninghouder kunnen worden geëist.

Tauw-rapportage
De beleidsregel is gebaseerd op de uitkomsten van het Tauw-rapport Technische onderbouwing beleidsregels voor risicobeperking gezondheidseffecten via de lucht van mestbewerkingsinstallaties. In dit rapport geven we inzicht in bestaande mestbewerkingstechnieken en de daarmee samenhangende effecten op de uitstoot van bio-aerosolen naar de lucht én beschrijven we de maatregelen die getroffen kunnen worden om gezondheidseffecten te voorkomen of zoveel mogelijk te minimaliseren.

De beleidsregel is tot stand gekomen in een interactief proces tussen de provincie, Tauw en het Kennisplatform Veehouderij en Humane gezondheid. Daarbij is ook een grote groep actoren gehoord en zijn er lopende vergunningaanvragen beoordeeld aan de hand van het nieuwe beleid.

Meer informatie
•   Beleidsregel volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties Noord-Brabant
•   Technische onderbouwing beleidsregels voor risicobeperking gezondheidseffecten via de lucht van mestbewerkingsinstallaties
•   Infographic Beleidsregel volksgezondheid & mestbewerkingsinstallaties

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.