Beoordeling 150 km primaire kering voor Waterschap Rivierenland

Overzicht primaire keringen waterschap Rivierenland. Bron Rivierenland

Samen met HKV voert Tauw de komende zes jaar de wettelijke beoordeling van de helft van alle primaire waterkeringen van waterschap Rivierenland uit, op basis van de nieuwe veiligheidsnormen en het bijbehorende Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI 2017). Tauw heeft hiervoor in juni de overeenkomst met waterschap Rivierenland getekend.

Tauw, HKV en de beheerorganisatie van het waterschap vormen samen het beoordelingsteam. Het team werkt nauw samen om de waterkeringen voor 2023 te beoordelen. In een soortgelijke samenwerking ontfermen twee andere adviesbureaus zich over de andere helft van de waterkeringen en de beoordeling van de kunstwerken.

WBI 2017

De beoordeling vindt plaats volgens een nieuwe beoordelingsmethodiek waarbij de veiligheidsnormen zijn aangescherpt: het WBI 2017. Deze normering gaat uit van een overstromingsrisicobenadering, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de kans op een overstroming, maar ook naar de gevolgen ervan.

Binnen deze methodiek is beoordelen het nieuwe toetsen. De beoordeling vormt in feite de twaalf jaarlijkse APK die waterkeringbeheerders moeten uitvoeren om aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de huidige staat van hun waterkering te overleggen.

Er zal sterk worden ingezet op het delen van kennis en ervaring naar andere waterkeringbeheerders.
‘Het nieuwe beoordelen is een stuk complexer dan het oude toetsen. Dit komt omdat we steeds gedetailleerder naar de faalmechanismen kijken, veel meer data gebruiken om tot een oordeel te komen en we de verschillende faalmechanismen combineren. Het oordeel is een uitspraak over de kans dat een dijkringgebied daadwerkelijk overstroomt. Dat geeft ons veel meer zicht op onze veiligheid dan een eenvoudig voldoet wel of voldoet niet’ aldus Nander van der Plicht, adviseur waterveiligheid bij Tauw.

Eerder dit jaar trokken Tauw en HKV ook al gezamenlijk op voor de eerste wettelijke beoordeling van de Balgzanddijk/Amsteldiepdijk volgens de nieuwe systematiek. Dit was in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Contactpersoon: Nander van der Plicht

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.