Blue-Green Infrastructures: natuurlijke, duurzame en rendabele waterzuivering

Zowel in Nederland als daarbuiten hebben we te maken met grootschalige stromen grond- en oppervlaktewater die (micro)verontreinigingen bevatten en niet of onvoldoende worden gezuiverd. Dit heeft een nadelige invloed op de kwaliteit van ons drink-, oppervlakte- en grondwater, met alle ecologische en humane risico’s van dien. Gelukkig bieden natuurlijke waterzuiveringssystemen een duurzame en goedkope oplossing: Blue-Green Infrastructures. Blue-Green Infrastructures is onderdeel van het Tauw-innovatieprogramma ‘Engineering with nature'.

Het niet of onvoldoende zuiveren van de waterstromen is vooral te wijten aan de hoge (voorziene) kosten van een ‘high-tech’ aanpak en het ontbreken van beleid en/of kennis. Waterstromen raken vervuild met bijvoorbeeld het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties die medicijn- en hormoonresten bevatten, de uitstroom van mijnwater (vol metalen en zout), percolaat van chemische stortplaatsen met een cocktail aan chemicaliën en water van riooloverstort met een hoog BZV-gehalte.

De natuur als oplossing

Om samen met onze klanten te zorgen voor een schoner en veiliger milieu, zet Tauw in op natuurlijke waterzuiveringssystemen. Hiervoor combineren we op de natuur gebaseerde fysische, biologische en chemische zuiveringsprocessen in verschillende formaties tot een modulaire opstelling. Door de verschillende zuiveringsbouwstenen achter elkaar te schakelen, kunnen we maatwerk leveren. De specifieke wensen van de klant worden meegenomen in het ontwerp.

Voorbeelden van dergelijke bouwstenen zijn adsorptie met een stabiel plantaardig materiaal, oxidatie door beluchting met een cascade, neerslag en extractie van stoffen in rietvelden en fotochemische en biologische afbraak in helder ondiep oppervlaktewater.

Voordelen van Blue-Green Infrastructure

Het verschil met ‘high-tech’ zuiveringsinstallaties is dat Blue-Green Infrastructures niet storingsgevoelig zijn, een beperkt onderhoud vergen, minder milieubelastend zijn qua materiaal- en energieverbruik en daarmee ook kosteneffectiever zijn. Weliswaar is er bij de opstelling meer ruimte nodig dan bij de compacte ‘high-tech’ installaties, maar gezien de extra natuurwaarde/-beleving van Blue-Green Infrastructures is dit geen verloren ruimte. Deze constructies kunnen bovendien gecombineerd worden met andere uitdagingen in het gebied, zoals:

  • Klimaatadaptatie: wateroverlast en hittestress
  • Recreatie- en natuurontwikkeling
  • Bodembescherming

Beleid/opgave vanuit overheid en overige partijen

De aanpak van microverontreinigingen in waterstromen past binnen de opgave van de Kaderrichtlijn Water (KRW) om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. Ook met het oog op de bescherming van drinkwaterwinningen en Natura 2000-gebieden bestaat er een noodzaak tot aanpak van deze verontreinigingen. Dat het probleem actueel is, blijkt ondermeer uit het al jaren voortslepende dossier over de effecten van geneesmiddelen in het oppervlaktewater en de gevolgen daarvan voor de drinkwatervoorziening.

Contactpersonen: Joost van den Bulk en Tobias Praamstra