City Deal voor in beeld brengen natuurlijk kapitaal

RIVM gaat samen met gemeenten aan de slag om de waarden van natuurlijk kapitaal in de stad steeds beter in kaart te brengen. Dit is vastgelegd in de City Deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad’ die op 31 mei mede ondertekend is door Tauw.

De ondertekening vond plaats tijdens de Europese conferentie ‘Evidence-based policy making for sustainable cities’ in Utrecht (georganiseerd door het ministerie van IenM, gemeente Utrecht en RIVM) waar de Europese Commissie een beoordelingskader presenteerde waarmee steden de waarde van ecosystemen kunnen meebewegen bij stedelijke ontwikkeling.

Waarde van ecosystemen kwantificeren

"We weten dat we zuinig moeten zijn op ons natuurlijk kapitaal: water, bodem en lucht zijn de basis voor ons bestaan en voor onze economie. Groen en water in de stad spelen een belangrijke rol bij het aanpassen aan klimaatverandering: het zorgt voor verkoeling en het opvangen van overtollig (regen)water”, aldus directeur-generaal André van der Zande van het RIVM. “Het lukt ons steeds beter om de waarde van ecosystemen daadwerkelijk te kwantificeren. Met deze City deal neemt Nederland hierin het initiatief."

Rol van Tauw

“Samen met gemeenten laten we in projecten de baten van groen en blauw nadrukkelijker meewegen in beleid en besluitvorming bij de klimaatbestendige herinrichting van steden”, aldus Pim de Kwaadsteniet, specialist bij Tauw. “Hierbij maken we gebruik van TEEB-stad en testen de toepasbaarheid ervan in de verschillende planfasen. We brengen verbeterpunten in en zorgen gezamenlijk voor de doorontwikkeling van TEEB-stad. Ook verkennen we de mogelijkheden om baathouders van groen en water bij deze projecten te betrekken om zo de (financiële) haalbaarheid van projecten te vergroten. Daarnaast zoeken we mogelijkheden en kansen van verbindingen met de City Deal Klimaatadaptie, waarbij Tauw als regisseur een belangrijke rol speelde.” 

Atlas Natuurlijk Kapitaal

Binnen het samenwerkingsverband delen gemeenten, private partijen en kennisinstituten gebruikerservaringen en nieuwe kennis om de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) nog beter te laten aansluiten bij de behoefte in de uitvoeringspraktijk. Het RIVM beheert de website ANK, waarop het natuurlijk kapitaal van Nederland in een groot aantal kaarten wordt gepresenteerd en binnenkort ook afwegingstools voor besluit- en planvorming worden aangereikt.

TEEB-stadtool

De City deal beoogt ook om de TEEB-stadtool, een instrument om groen en blauw in de stad te waarderen, verder te verfijnen met locatiespecifieke informatie en deze onder te brengen bij de ANK. Zo wordt voor gemeenten en hun inwoners duidelijk hoe natuurlijk kapitaal kan bijdragen aan een duurzame en gezonde stad. Het versterkt de samenwerking tussen ruimtelijk ontwerpers, hydrologen, civieltechnici, ecologen, milieu- en gezondheidsdeskundigen in planprocessen.

Samenwerkende partijen

De City deal is tot stand gekomen op initiatief van de gemeenten Amersfoort, Apeldoorn, Den Haag, Dordrecht, Haarlem, Rotterdam en Utrecht. Onder de partners bevinden zich naast het RIVM de Hogeschool van Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen. 

De opdrachtgevers van de TEEB-stadtool en van de ANK, respectievelijk het ministerie van EZ en het ministerie van IenM steunen deze deal. Naast Tauw tekenden ook private partijen zoals de Branchevereniging VHG (koepelorganisatie voor hoveniers), de Coöperatie van Burgercoöperaties en -platformen (DCS) en de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten.

Contactpersoon: Pim de Kwaadsteniet