De Green Deal energie is ondertekend

Op 21 maart 2016 hebben de Unie van Waterschappen en het Rijk de Green Deal energie ondertekend. Hiermee hebben de waterschappen een grote stap gezet om op termijn energieneutraal te worden. Het Rijk en de waterschappen zetten de komende jaren volop in op energieopwekking en -besparing.

De Green Deal energie

De Green Deal energie heeft als doel om de opwekking van duurzame energie te versnellen en tegelijkertijd energie te besparen. Dit moet resulteren in een terugdringing van de CO2 uitstoot. Om dit te bereiken zetten waterschappen in op energiebesparing binnen hun watersysteem (bijv. rioolwaterzuiveringsinstallaties, poldergemalen, biomassa, terreinen en oppervlaktewater) en het zelf opwekken van duurzame energie (zonne- en windenergie en biomassa).

De STOWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben aan de Green Deal energie een onderzoekstraject gekoppeld waarbij de komende jaren 650.000 EUR extra wordt geïnvesteerd in innovaties en onderzoek naar energieproductie en energiebesparing in het waterbeheer.

Rol van Tauw

In 2015 heeft Tauw in opdracht van de RVO overkoepelend gekeken naar het energiegebruik van het Nederlandse waterbeheer. Bij deze studie is vastgesteld dat gemiddeld 19% van het energiegebruik van de waterschappen aan het waterbeheer gerelateerd kan worden. De gemalen blijken de grootste verbruikers van energie. Hier is de grootste energiebesparing te realiseren (tot 8%).

Uit dezelfde studie is verder naar voren gekomen dat er binnen een watersysteem mogelijkheden liggen voor opwekking van duurzame energie op basis van zon en wind. Het gebruik hiervan door waterschappen is ook financieel rendabel. Om dit inzichtelijk te maken, voert Tauw voor waterschappen haalbaarheidsstudies uit naar het gebruik van zonne- en windenergie en energiebesparing bij gemalen. De Smart Energy Planner kan gebruikt worden om ruimtelijk inzichtelijk te maken waar zonnepanelen of windmolens het best geplaatst kunnen worden.

Contactpersoon: Johan Blom