Euregio project Kliker succesvol afgerond: op weg naar klimaatneutraliteit

Tauw is sinds 2012 betrokken bij klimaatadvies voor het Euregio project Kliker. Onlangs heeft in het Duitse Kleef de feestelijke afronding plaatsgevonden van dit project, waarbij 6 Nederlandse en 5 Duitse gemeenten in het grensgebied tussen de steden Arnhem, Nijmegen en Duisburg hebben samengewerkt aan het omgaan met klimaatverandering.

Het project werd afgesloten in aanwezigheid van de Duitse milieuminister, de milieuminister van NoordRijn-Westfalen en de gedeputeerde van Gelderland.

Kliker

De Nederlandse en Duitse gemeenten zijn de samenwerking aangegaan om van elkaar te leren hoe om te gaan met klimaatverandering. De nadruk lag daarbij op mitigatie: de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Doelstelling van het project was dat elke deelnemende gemeente in een roadmap beschrijft hoe zij de mitigatiedoelstellingen gaan behalen. Verder is nagedacht over hoe klimaatadaptatie (aanpassen aan klimaatverandering) op gemeentelijk en interregionaal niveau vormgeven kan worden. Het project is gesubsidieerd door de Europese Unie.

Rol van Tauw

Tauw heeft in samenwerking met de betrokken gemeenten zorggedragen voor het opstellen van de gemeentelijke klimaatbeleidsplannen, de zogenaamde roadmaps klimaatbeleid. Dit is gedaan voor de Nederlandse gemeenten Rheden, Wijchen, Overbetuwe, Gennep, Renkum en Lingewaard. Daarnaast is voor deze gemeenten door Tauw en Atrivé onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van energiebesparing bij het gemeentelijk vastgoed. Daarbij gaat het onder meer om gemeentehuizen, scholen, sporthallen en dorpshuizen.

Ook was Tauw betrokken bij verschillende leertrajecten tussen de gemeenten in de twee landen. Zoals bij workshops, werkconferenties en gezamenlijke pilots om tot haalbare en inspirerende (innovatieve) oplossingen te komen. Het ging daarbij niet alleen om duurzame technieken maar juist ook om sociale innovaties, zoals alternatieve financieringsconstructies. Hoe kun je gezien de financiële malaise toch klimaatambities en -projecten realiseren en welke rol kan een gemeente daarbij vervullen?

Komende periode wordt verkend of er mogelijkheden liggen voor een vervolg, bijvoorbeeld in de vorm van een klimaatcentrum in de Euregio.

Mooie bijdrage

‘Mede dankzij dit project zijn er door de deelnemende gemeenten duidelijke stappen gezet op weg naar klimaatneutraliteit. Daarbij is niet alleen beleid geformuleerd maar zijn ook concrete projecten gestart om, samen met onder meer bewoners, bedrijven en scholen, tot energiebesparing en benutting van duurzame energiebronnen te komen. Wij hebben hier als Tauw en Atrivé een mooie bijdrage aan kunnen leveren’, aldus Reinder Siebinga, adviseur bij Tauw.

Contactpersoon: Reinder Siebinga