Fries Feitenonderzoek Waterketen

De combinatie Berenschot-Tauw heeft opdracht gekregen voor het uitvoeren van het Fries Feitenonderzoek (FFO) waterketen als uitwerking van het Fries bestuursakkoord waterketen (FBWK).

Het bestuursakkoord waterketen (BWK) beoogt efficiencywinst te bereiken in de afvalwaterketen door bijvoorbeeld gemeenten en waterschappen beter te laten samenwerken bij de transport en verwerking van vuil water.

Doel FFO

In het FFO worden niet alleen mogelijke besparingen van samenwerking in beeld gebracht maar ook mogelijke besparingen door een andere organisatie van het waterketenbeheer. Doel van het FFO is de haalbaarheid van de efficiencywinst waar landelijk vanuit wordt gegaan, te onderzoeken voor de Friese situatie. Onderzocht wordt welke doelmatigheidsverbeteringen mogelijk zijn en tot welke realistische kostenbesparingen in de waterketen deze zullen leiden.

Tauw voert het FFO uit in opdracht van de stuurgroep van het Fries bestuursakkoord waterketen. De betrokken partijen hierbij zijn: Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân, Vitens en een afvaardiging van de gemeenten binnen het beheersgebied van Wetterskip Fryslân.

Innovaties

Het onderzoek heeft in eerste instantie een sterk analytisch en financieel karakter waarbij Tauw vooral kennis inbrengt over de lokale situatie van de waterketen. Door de te behalen doelmatigheidswinst in samenwerking tussen waterbeheerders en/of organisatie van het waterketenbeheer aan te geven, wordt een doorkijk gegeven in de kansen die er zijn voor verdergaande besparingen door innovaties. Hierbij valt te denken aan energie in de waterketen en duurzaamheid.